133336. lajstromszámú szabadalom • Térbeli vasbetétek lemezszerű alakzatokhoz, különösképen robbanóhatásoknak kitett vasbetonlemezekhez

Megjelent 194?. évi augusztus hó 1-ón. MAGYAR SZABADALMI RIRÓSÁfl SZABADALMI LEÍRÁS 133336. SZÁM. VIII/a, XlX/e. OSZTÁLY. — L-8342. ALAPSZÁM. Térbeli vasbetétek lemezszerű alakzatokhoz, különösképpen robbanóhatásoknak kitett vasbetonlemezekhez. Luz-Bau G. m. b. H. cég-, Berlln-Charlottenburg:. A bejelentés napja: 1941. évi március hó 13. A lövetésnél viagy bombázásnál keletkező erős rabbanóhatá-ökniak kitett vasbeton­lemezeknél, különösképpen vasbeitonfalakiniál vagy mennyezeteknél a rendes sztatikái ter-5 helésnek megfelelő vaisibetéteken (fegyver­zeteken) kívül még pótlólagoisi vasbetéteket kell alkalmazni. Azt találtuk ugyanig hogy ro'bbanóhatásoknál keletkező feszütségek nem azonos irányúak a rendes sztatikái ter-10 helésnél számításba vetít, álta-anosan ismert húzó-, csavaró- és nyíróerőkkel. A robbanó­hatásoknál keletkeiző feszültségek a betonon áthaladó nyomáshullámot létesítenek, mely a lemezt a lemez síkjára haránitirányban 15 húzásra veszi igénybe és a lemezt úgy igyekszik szétszakítani, hogy iá robbanótest, pl. a bomba, találati .helyétől elfordított ol­dalon többnyire lencsealakú részek válnak le. A lemez ily dinamikus igénybevételének 20 tekintendő terhelés felvételére alkalmas vasbetétet (fegyverzetet) az alábbiakban »di­namikus betéteknek" nevezzük avégett, hogy ilymódon az isimért sztatikái vasbeté­tektől való eltéresüket, melyek kizárólag 25 húaó-, csavaró, és nyírófeszültségeket ké­pesek felvenni, kihangsúlyozzuk. Ily dinamikus betétnek a vaslemez egész vastagságán át kell haladnia és a betonban i'obbanóhatás folytán féllépő repedéseknél 30 megakadályozni, hogy a vasbetonlemez sz'ét­e:isók vagy róla részek leválhassanak. Ily dinamikus betétnek ezenkívül térbeliség le­hetőleg egyenletesen kell a lemez egész ki­terjedésén e-'oszitva a lemezen áthaladnia. Ily vasbetétek előállítását eddigelé kielégítő mó- 35 don megoldani nem tudták, mégpedig fő­képpen azért nem, mert a vaarudiakból ke­letkező kuszaság túlságosan áttekinthetet­len volt ahhoz, hogy iaz egyes betétvasak he­lyes fekvését elleinőrizzhessük és az egyes ru- 40 dak közötti hézagok túlságosan kicsinyek voltak 'többnyire ahhoz, hogy a vasbeton­lemez betonozását el lehessen végezni. Rácsszerűen kereszteződő rudakkal kiala­kított sztatikái betétek magukbanvéve is- 45 méretesek már. Ily betéteket azonban csu­pán vaobetontartók ós vaisíbetontámaszok el" készítésénél alkalmaztak, amiért is e külön­leges alkalmazási területhez igazodtak. Minthogy ezek iaz ismert tartók vagy tárna- 50 szók kiváltképpen vanalkiterjiedésűek, az ily alakzatoknak szánt betétek nem voltak minden további nélkül vasbetonlemezekre átvihetők, mert hiszen ily lemezek térbeli betéteket (fegyverzeteket) igényelnek. Az is- 55 mert betétek (fegyverzetek) ezenkívül csu­pán húaó-, hajlító- vagy nyírófészültségek felvételére voltak alkalmasak, míg a rob­banohatásüknak kitett vasbetonlemezek más igénybevételnek vannak alávetve, mint QQ ahogy azt már kifejtettlük. Az ismert beté­tek lényegében úgy voltak kialakítva, hogy a rácsozást alkotó egyes rudak a sztatikái erők irányában, tehát előnyösen a tartók, illetve támaszok .határvonalaival párhuza- 65 mosan voltak elfektetve. Ily rudaknak le­mezekbe való elfektetését is megkísérelték már. Emellett azonban azt talátuk, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents