133324. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés modulált frekvenciák rezgés frekvencialöketének állandósítására

Megjelent 1947. évi augusztus hó 1-ón. HA&YAR SZABADALMI BTÍtÓgi« SZABADALMI LEÍRÁS 133334. SZÁM. VI1IS. OSZTÁLY. — L-8949. ALAPSZÁM. Kapcsolási elrendezés modulált frekvenciájú rezgés frekvencialöketének állandósítására. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja: 1912. évi október hó 20. Németországi elsőbbsége: 1941. évi november hó 22. Változtatható hangolású rezgéskeltőcső különböző frekvenciáinak úgynevezett reak­tanciiacsővel a rajz 1. ábrája szerinti ismert kapcsolási elrendezésben való modulálása 5 avval a hátránnyal terhelt, hogy a modulá­ció valamely meghatároztt erősségének megfelelő fnekvencialöket ra rezgá(skeltőcső frekvenciakörzetén foetal nem állandó-Az 1. ábra szerinti kapcsolási elrendezés-10 ben az 1 rezgéskeltőcső anódkörében önin­dukciós 3 tekercsekből és egymással sorba­kapcsolt 4'. 4" kondenzátorokból összetett rezgőkör van. A cső vezérlőrácsát 5 záró­kondenzátor zárja el az anódfeszültségtől. A 15 2 reaktanciacsőfokozat a rezgéskeltőcső hangolókörének a 6 katódavezeték és a 1 anódavezeték közötti részéhez párhuzamosan kapcsolt. A 8 reaktanciacső anódája köz­vetlenül csatlakozik a rezgéskeltőcső han­f0 golókörének a rezgéskeltőcső anódájával ösz­szekötött sarkához. A reaktanciacsőnek a 9 kondenzátorból és ohmos 10 ellenállásból összetett vezérlőrácsköre a cső anódve2jeté­kének a) pontja és katódavezetékének c) 25 pontja közé kapcsolt olyan feszültségelosztót alkot, amely a vezérlőrács b) csatlakozó­pontján a rezgéskelftŐcső hangolóköre fe­szültségéhez képest fázisban 90 fokkal eltolt . vézérlőrácsfeszültséget létesít. 30 Ha a rezgéskelttőcső hangolási körzetté Cl és C2 határfrekvenciáiinak aránya 1:2, ak­kor a hozzájuk tartozó frekvencialöketek aránya változtatható kapacitásként kapcsolt raajktanciacső alkalmazása esetében pl. 1:2, változtatható induktivitásként kapcsolt reak- 35 tanciacső alkalmazása esetén pedig 2:1, fel­téve, hogy a rezgéskeltőcső hangolását mind két esetben változtatható induktivitással változtatjuk, mint az ábrában jeleztük. Igen rövidhullámú frekvenciamodulációs 40 kapcsolási elrendezésekben a frekvencia­löketnek a modülálófeszültség befolyásolása nélkül, azaz változatlan erősségű moduláció mellett, a rezgéskeltő egész frekvenciakörze­tében egyformának kell lennie. A találmány 4,5 e feladatnak a lehető legegyszerűbb eszkö­zökkel való megoldása. . A találmány annak felismerésén alapszik, hogy a fent ismerteteítt frekvenciamoduláló kapcsolási elrendezésben, amelyben a mo- 50 dulálófeszültség a rezgéskeltőcsőnek külön­böző frekvenciákra beállítható hangolóköré­hez kapcsolt reaktanciacső meredekségét vezérli, a reaktanciacső vezérlŐrácsköré­nek különleges kialakítása útján el lehet 55 érni, hogy a frekvencialöket a modulációnak valamely meghatározott erősségére vonat­koztatva a rezgéskeltőcső egész frekvencia­körzetében gyakorlatilag állandó legyen. Evégből a találmány szerint úgy méretez- gg zük a reaktanciacső rácskörét, hogy a vele létesített vezérlőrácsfeszültség és a rezgés­keltőcsŐ hangolókörének feszültsége között 90 foktól oly mértékben eltérő fáziskülönb-

Next

/
Thumbnails
Contents