133318. lajstromszámú szabadalom • Eljárás karimás üvegtárgyak, főleg kisütőcsőburák előállítására

Megjelent 1947. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1U 3318 SZÁM. Vil/h. (Vilii., XVIl/e.) OSZTÁLY. —1-437 ">. LAPSZÁM. Eljárás karimás üvegtárgyak, főleg kisütőcsó'búrák előállítására. Egyesült Izzólámpa és Villamossági r. t. cég", Újpest. A bejelentés napja: 1941. évi július hó 14. Az ipari gyakorlatban pontos méretekben készítendő, kifelé hajló karimájú üvegedé­nyeket; például elektroncsöveknek sajtolt üvegből való talppal összeolvasztandó hen­h geres buráit, eddig rendszerint formába, fú­vással, lerepesztessél és a ksirirna csiszolásá­val vagy pedig sajtolással állítottak elő. Az előbbi eljárás nem, tette lehetővé olyan ka­rimák létrehozását, melyek az edény testéből 0 igen kis sugarú legömbölyítéssel £iz edény hossztengelyére merőlegesen nyúltak volna kifelé és ezenkívül ki,s teljesítményű és nagy (50°/o sőt több) törési száza'ékia miatt megle­hetős drága is volt, a sajtolás pedig, különö-5 sem vékonyfalú és aránylag nagyméretű edé­nyek készítésénél, különböző nehézségekbe ütközött. Elvileg lehetséges volna az ilyen edények fúvással kombinált sajtolás útjáni előállítása is mit azonban a csekély faVas­) trgság és az edények és karima alakja nehe­zít meg és tesz olyan költségessé, hogy ez a munkamód csak különleges ese'ekben jöhet szóba-Azt találtuk, hogy kifelé nyúló kari mái ú ) üvegedények igen egyszerűen, nagy teljesít­ménnyel, pontosan és olcsón állíthatók elő, ha karimát szúrólángokkaJ, célszerűen oxi­génes lángokkal, helyileg meglágyított üveg­anyag cenitrifugálása úján történő kipere­) mezesével készítjük, és hogy különösen cél­szerű az eljárás ama foganatosítási módj«*,, melynél a nyers edényt a kiperemezés előtt az edény forga''ás,a közben a szükséges hosszra szintén oxigénes szúrólángokkal vágjuk le. Jelen leírásban és igénypontokban ^8 szúrólángok alatt olyanok értendők, melyek hőmérséklete az üvegre ható részükön a normális gázlángokénál magasabb, célszerűen legalább 1200 C° és emelletii! a lángok étesek, >azaz az üveget csak keskeny, célszerűen 0,8 *° milliméternél keskenyebb sávban hevítik-Az ilyen eljárás használata mellett a törés elhanyagolhatóan kevés, ial méretek az elek­tróncsőburáknál megkívánt pontosságúak, és a karimáknak nincsenek a csiszolásnál elke- *5 rülihetetlen. kicsorbulásr.a hajlamos éles, a kezelés is megnehezítő szélied, hanem azok a sajtolt üvegtalpskkal való összeolvasztásra kiválóan alkalmas, az edény hossztengelyére merőleges ''testű és legömbölyített szé'ű, sza- 50 bályoG alakúak, minek következtében felme­legítéskori repedezésre sokkal kevésbbé haj­lamosak, mint az éles és érdes csiszolt kari­mák. Minthogy hasonló karimákra más alkal­mazási területeken is gyakran van szükség, 55 a találmány .szerinti eljárás előnyösen hasz­nálható minden olyan esetben, midőn legcllább karimázandó' végükön forgástesta'akú üveg­tárgy ?.kat, például csészéket, csöveket, stb. kifelé nyú'ó karimával kell ellátni. Minden 61 esetben fennáll ugyanis m találmány szerinti elj arás azon előnye is, hogy annál nem. lénye­ges annsik .a mechaniku:1 karimázásnál és le­vágásnál igen fontos követelménynek betar­tása, hogy a forgatott üvegtárgy központos beállítása pontos legyen. 65 Minthogy az eljárás lényegei;, feltétele az, hogy az üveg megolvasztására haßznalt Ián-

Next

/
Thumbnails
Contents