133304. lajstromszámú szabadalom • Tuláramkapcsoló automata

Megjelent 194?. évi július hó 15-én. IAGYAR SZABADALMI BIKfiSÄQ SZABADALMI LEÍRÁS 133304. SZÁM­VII/j. OSZTÁLY. - A-4618. ALAPSZÁM. Túláramkikapesoló automata. Agrolux Községeket és Mezőgazdaságokat Villamositó R.-T. cég-, Budapest. A bejelentés napja; 1942. évi április hó 22. A távbeszélő-berendezésekben alkalmazóit szokásos olvadóbiztosítóknak túláramkikap­esoló automatával való helyettesítése igen nagy előnyt jelent, de ehhez oly kisméretű 5 automatákra van szükség, melyek a szabvá­nyos biztosítók helyére tehetők és emellett szükség esetén már 0.5—5 amp, terheléseknél is kikapcsoljanak. Ez automatáknak tehát az eddigi biztosítókhoz hasonló kis méretek mel-10 lett megbízhatóan kell működniök és a ki­kapcsolási áramerősséget be kell tudni rajtuk állítani. Ezt a feladatot tökéletesen megoldja a ta­lálmány szerinti automata, melyniek méretei 15 olyanok, hogy az a szokásos távbeszélő bizto­sítók helyére tehető, emellett megbízható működésű és kikapcsolási áramerőssége egy­szerű módon beállítható, A találmány sze­rinti elrendezés teszi lehetővé azt, hogy az 20 automata e rendkívül kis térre szorítható össze anélkül, hogy megbízhatósága a szoká­sos nagyobb automaták mögött maradna. A találmány szerinti túláramkikapesoló automata elrendezésének lényege az, hogy 25 a bekapcsolt helyzetben kifeszített, pillanat­kikapcsoláskor pedig összecsukló csuklós rend­szerének ugyanaz a pontja van a bekapcso­lást végző szervvel összekötve, mint amelyik­kel túláramkioldáskor az elektromágnes fegy-30 verzete erőátviteli elemek útján van kapcso­latban. Ez erőátviteli elemek kétkarú emelő­ből és magából a bekapcsolási szervből is áll­hatnak. A találmány egyik kiviteli alakjánál a csuklós rendszerének egyik vége rögzített tengelyhez elforgathatóan csatlakozik, míg 35 másik vége a rúgóterhelésü mozgóérintkező­vel van összekötve és egyenesben van ve­zetve,, közbenső csuklója pedig, amely körül kikapcsoláskor a rendszer holtponti helyze­tén átbillen, úgy a bekapcsolási szervvel, 40 mint kikapcsoláskor az elektromágnes fegy­verzetével kapcsolatban van. A találmány szerint az automata nyugvó érintkezője is rúgózóan van kialakítva, hogy csuklós rendszeréinek a holtponton túl végső 45 bekapcsolási helyzetbe való átbillenése után is még megbízható érintkezés létesüljön. A rendkívül tömör elrendezés még azzal is fokozható, hogy az alaplemezen a csuklós rendszer, az érintkezők és az elektromágnes 50 egymás folytatásában úgy vannak elren­dezve, hogy függőleges szimmetriasíkjaik egybeesnek. A mozgó érintkező úgy is kialakítható, hogy lehetővé tesizi oly harmadik érintkező beépí- 55 tését, mely a főáramkör kikapcsoláskor egy­idejűleg jelzőáramkört zár. A találmányt közelebbről még a csatolt rajz ábrája alapján is magyarázzuk, mely annak példaképpeínii kiviteli alakját hosszmetszetben 60 szemlélteti. Az (1) mozgó érintkező (2) rúgóterheléssel van ellátva és a (16) kivágásban egyenesben vezetett (6) csuklóval van összekötve. A csuk­lós rendszernek három csuklója közül a (4) 65

Next

/
Thumbnails
Contents