133293. lajstromszámú szabadalom • Csúszógyűrűs variométer

2 133293. Cjsúszórugót látunk; a gyűrűk elejét (5.. 6,7,8,1 jelzi, végét pedig (9, 10, 11, 12). A beállító­tengelyt a (13) vonal jelképezi. A (14) csatla­kozópontot (15) vezető köti össze az első (17) 5 csúszórúgónak a tengely felőli végén levő (16) áramhozzávezetőpontjávai; ez >ai csúszó­rugó a (18) ponton érintkezik az (1) csúszó­gyűrűvel. E csúszógyűrű (9) végpontját a (19) . vezető a második (2) csúszógyűrűvel a (22) 10 pontom érintkező második (21) csúszórúgó (20) áramhozzá vezetőpont jávai köti össze. Az áram útja ezután ugyanígy halad tovább; a második csúszógyűrű (10) végpontjától a (23) vezetőn át a harmadik (3) csúszógyűrűvel a 15 (26) ponton érintkező harmadik (25) csúszó­rúgó (24) áramhozzá vezetőpontjához, majd a harmadik csúszógyűrű (11) végpontjától a (27) vezetőn át a negyedik (4) csúszógyűrűvel a (30) ponton érintkező negyedik (29) csúszó-20 rúgó (28) áramhozzávezetőpontjához s végül A a negyedik csúszógyűrű (12i> végpontjától a (31) vezetőn át a külső áramkör (32) csatla­kozópontjához. Az ábra világosan szemlélteti a találmány 25 szerinti variométemek villamos szempontból előnyös tulajdonságait. A variométerrel kö­rülzárt induktív tekercsmező a beállítóten­gelynek a nyíllal jelzett balfelé forgatásakor növekszik, még pedig úgy, hogy a vezetők-30 kel körülzárt felület a beállítótengely elfor­dulásának szövegével lineárisan növekszik. Ebből következik, hogy az induktivitás értéke ugyancsak megközelítőleg lineárisan növek­szik az elfordulás szögével. A kezdőhelyzet-85 ben a variométer induktivitása nagyon ki­csiny, mert az egy-egy közös síkban levő (17, 21, 25, 29) csúszórúgóknak és (19, 23, 27) ve­zetőknek a mágneses terei kölcsönösen meg­szüntetik egymást. f 40 A 2a. és 2b. ábra szerinti variométemek az 1. ábrában előforduló részeit az ott használt hivatkozási jelekkel jelöltük;. A variométert csavarokkal megerősíthető, szigetelőanyagú (33) váz tartja, amelynek a csúszógyűrűket 45 megtámasztó (34, 35, 36, 37, 38) karjai van­nak. A csúszórúgókat tartó (41) hüvelynek (42) csavarokkal vannak a váz középső fura­tában forgathatóan ágyazott (39) tengelyre erősítve. A tengelynek a (41) hüvelyek elfor-50 dulását gátló hosszirányú, lapos (40) horonya van. A csúszógyűrűk (9,10, 11) végpontjától a csúszórúgók (16, 20, 24, 23) áramhozzávezető­pontjához menő (19, 23. 27) vezetők villa­alakúak és rugózva fognak a (41) hüvelyek 55 bevágásába, hogy biztos érintkezésük legyen. A csúszógyűrűk; imegssaalkítáKát a! (33)' Vádból kiálló szigetelőanyagú (43, 44^ 45) részek hi­dalják át úgy, hogy a csúszórúgók átcsúsz­hatnak a megszakításokon anélkül, hogy el­lenállásra találnának. Ez lehetővé teszi a 60 variométemek állandóan egy irányban való forgatását, aminek a fentemlített 'előnyei vannak. A 3a. és 3b. ábra szerinti variométert, amelynek az 1. ábrában előforduló részeit 65 ugyancsak 'az ott használt hivatkozási jelek­kel jelöltük, ia szigetelőanyagú (33. 34) részek­ből és az ezekkel (41) csavarok útjain össze­kötött, dobot alkotó (35, 36, 37, 38, 39, 40) ré­szekből összetett váz tartja. A variométer 70 megerősítésére a (42) lábak v'aiók. A (43) ten­gelynek a csúszógyűrűket tartó (45) hüvelyek * elfordulásának meggátlására való, hossz­irányú, lapos (44) horonya van. A (45) hüve­lyek közbenső (46) hüvelyek segélyével a 75 (49) csavarokkal a tengelyre erősített (47, 48j hüvelyek közé vannak befogva és így egy­szerű módon és egyöntetűen vannak a ten­gelyre erősítve. A variométer további saját­sága- a: csúszógyűrűknek köralakúvá hajlí- 80 tott T-keresztmetszetű vezetőkből való ké­szítése alkotja. A csúszórúgóknak a csúsizó­gyűrűkkel érintkező vége kétrészes; a két részt, amely közrefogja a csúszógyűrűt (50, 51) pántok tartják együtt és szorítják a csúsz- 85 t*üógyűrűhöz. Az így kialakított Variométer esetében ahhoz, hogy a csúszórúgók a csúszógyűrűk megszakítási helyén ne akadjanak meg, ele­gendő, ha a csúszógyűrűk végeit kihegyez- 90 zük. Szabadalmi igénypontok: 1. Csúszógyűrűs variométer, jellemezve két vagy több egytengelyű, köralakú, felmet­szett csúszógyűrűvel és ugyanannyi, a csú- 95 szógyűrűk közös tengelye körül forgat­ható, egymással mehanikaüag összskap csolt, de egymástól villamosan szigetelt csúszórúgóval, amelyeknek mindegyike egy-egy csúszógyűrűvel érintkezik, mímel- 100 lett a csúszórúgókwak a tengely felőli vé­gükön levő áramhozzá vezetőpontja és a csúszógyűrűk egyik vége olyképen van egymással és a külső áramkör csatlakozó­pontjaival összekötve, hogy megfelelő irá- 105 nyú variométeráram folyjék mindegyik csúszórúgótoan a tengely irányából a csú­szógyűrű -felé és mindegyik csúszógyűrű­ben a variométer tengelyére vonatkoztatva azonos irányban. 110 2. Az 1. igénypont szerinti variométer kivi­teli alakja, amelyre jellemző, hogy egy­részt a csúszórúgók és másrészt a csúszó-

Next

/
Thumbnails
Contents