133293. lajstromszámú szabadalom • Csúszógyűrűs variométer

Megjelent 1941. évi július hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁGI SZABADALMI LÉTRÁS 133293. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. — L-8944. ALAPSZÁM. Cs úszógyűrűs variométer. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. 4 bejelentés napja: 1942, évi október hó 16, Németországi elsőbbsége; 1941. évi október hó 16. A csúszógyűrűs variométerek és általában mindazok a variométerek, amelyeknek in­duktivitásértéke az önindukciós vezető men­tén eltolható érintkező segélyével változtat-5 ható, nem felelnek msg teljéién a bizonyos gyakorlati esetekben irántuk támasztott kö­vetelmen.yokr.iek, mert a villoma; szabályozás körzete vagy túlságosan korlátozott, vagy pedig csak a beállítótengelyrek előre- és 10 hátraforgatásával lehet a variométert egy­másután különböző induktivitásokra beállí­tani. Az utóbbi körülmény avval a hátrány­nyal jár, hogy gépi beállítószerkezet esetében a hajtóberendezés aránylag bonyolulttá válik. 15 A találmány célja, az említett hátrányok kiküszöbölése. A találmány szerinti vario­méternek elvileg korlátlan szabályozási kör­zete v*an s ez a variométer emellett egyszerű módon kialakítható úgy, hogy a beállítóten-20 gelyt csak egy irányban kelljen forgatni a kü­lönböző induktivitások beállítása végett. A találmány szerinti variométerben két vagy több egytengelyű, köralakú, felmetszett csúszógyűrű mindegyikén egy-egy a többivel 25 közös beáUítótengely útján mehanikailag összekapcsolt, de tőlük villamosan szigetelt csúszórúgó csúszik, mimellett a csúszórúgók­nak a tengely felőli végükön levő áram­hozzávezetőipontja és a esúszógyűrűk egyik 30 vége olyképen van e gymással és a külső áramkör csatlaikozopontjaival összekötve, hogy megfelelő irányú variomctev'cjram í:ly­jék mindegyik csúszórügóban a tengely irá nyából a csúszógyűrű felé és mindegyik csw-40 45 szógyűrűben a variométer tengelyére vo- 35 natkoztatva azonos irányban. A legkedvezőbb villamos értékeket, azaz a legkisebb kezdőértéket és a legnagyobb vég­ső értéket akkor érjük el, ha egyrészt a csú­szórugók és másrészt a esúszógyűrűk kezdő­pontjai és végpontjai egy-egy variométer tengelyét magában foglaló közös síkban van­nak. Hogy az egyes esúszógyűrűk közötti köl­csönös csatolás a legkedvezőbb legyen anél­kül, hogy nem megengedhető nagyságú ka­pacitív mellékzár keletkezzék, előnyös, ha különböző átmérőjű csúszógyűrűket alkal­mazunk. Hogy ilyen variométer beállítótengelyét 50 folytonosban egy irányban forgathassuk, aján­latos a csúszórúgók csúszópályájának a esú­szógyűrűk megszakítás helyén szigetelő­anyaggal való kiegészítése teljes körré. Ez lehetővé teszi a variométernek egy irányban 55 forgó hajtómotorral való önműködő beállítá­sai, ami viszont egyszerű lehetőséget ad a variométer gépi működtetését a Variométer r|agyfrekvenciás villamos hatásától függően vezérlő eszközök alkalmazására'. Az 1. ábra1 a illalá'lmány szerinti variomé­ter elvét vázlatosain szemlélteti, a. 2a. és 2b., valamint a 3'3>. és 3b. ábra pedig a találmány szerinti variometer egy-egy kiviteli példájának ke­resztmetszete és elölnézete.. Az 1- áibran négy (1, 2. 3, 4) egytenge^ű fel­met,szett gsúszógyűrűt és négy (17, 21, 25.29) 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents