133291. lajstromszámú szabadalom • Helyesbíthető kapacitású kondenzátor

Megjelent 1947. évi Július hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133291. SZÁM, VIl/j. OSZTÁLY. — L-8939. ALAPSZÁM. Helyesbíthető kapacitású kondenzátor, C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja: 1942. évi október hó 13. Németországi elsőbbsége: 1941. évi október hó 13. Gyengeáramú villamos készülékekben gyakran van szükség oly kondenzátorokra, amelyek állandóságukra és kapacitásértékük pontosságára nézve a legnagyobb követel-5 menyeknek is megfelelnek. Ilyen kondenzá­torok kellenek például vivőáramos készülé­kek villamos szűrőihez, tizedeskondenzátor­ként valló alkalmazáshoz és mérögsnerato­rok rezgőköreihez. Ez esetekben 0.1°/o-os és 10 még nagyobb pontosságot követelnek meg. Ilyen pontosságot eddiig úgy érteik el, hogy olyan kondenzátorhoz, amelynek tényleges kapacitása és névleges kapacitása között aránylag nagy, kb. — 2% eltérés lehetett 15 megfelelő kapacitású kiegyenlítőkondenzá­torfi kapcsoltaik párhuzamosan. Ez a járulé­kos kondenzátor többnyire a főkondenzátor­hoz viszonyítva kis kapacitású és ennek megfelelően nagyobb százalékos toleranciajú 20 volt. Rögzített kapacitású járulékos kondenzá­torok helysitt hasanáütak változtatható kapa­citásúakat is. Az áHtalábara használt változ­tatható kapacitású szabályozók on denzáto-25 roknak azonban az a hátrányuk, hogy moz­gatható elektródával kell villatmos össze­köttetést, létesíteni s einniek folytán a szabá­lyozókondenzator nagy üzemi feszültségek esetében anáinylaig nagy méretűvé válik. 30 Javasolták már az esetleg járulékos kon­denzátorként használt helyesbíthető kaipaci­tású kondenzátoirnaik merev, pl. kerámiai anyagú dieliektróirios testből és erre felületi fémezés útján felvet elektródákból való készítését is. ily kondenzátor kapacitásának 85 helyesbítését az elektródákat alkotó íérnbo­rítás részeinek lecsiszolásával végzik. E módszer alfcai'mazásának akkor, ha a szó­banforgó kondenzátort járulékos kiegyen­lítő kondenzátorként használjuk, termesze- 40 tesen az az előfeltétel, hogy a főkondenzá^ tor kapacitása amelyhez a járulékos kon­denzátort párhuzamosan kapcsoljuk, a kellő értéknél kisebb legyen. Az utóbb említett módszer sokká! eiőnyö- 45 sebfo az előbb említettnél, azonban az a hát­ránya van, hogy az elektródákat alkotó fémborítás részeinek lecsiszoMsa időtrabló munka és hogy a lecsiszolt kondenzátor csúnya külsejű. A találmány céljai e hátra- 50 nyok kiküszöbölése, illetőleg csökkentése. A helyesbítési folyama)1 ' lerövidítése vé­gett a találmány szerint a helyesbíthető kapaicitású, lecsiszolandó kondenzátor elek­tródöifelületé't rácsszerűvé alakítjuk, azaz 56 egymással öSjSzeköltött részfelüíetekre oszt­juk. Ennek a,z a jelentős előnye van, hogy a kapacitás helyesbítéséhez elegendő, ha a fémfoiorításba olyan rést csiszolunk, asmely a borítás hatékony részétől elválaszt egy a 60 kivábt kapacitástcsökkentésnek megfelelő nagyságú részt. Evvel a rendszabállyal: i-éhát tört részére csökkentjük azt az időt és mun­kát, amely eddig ugyanilyen mértékű kapa­citáscsökkentés elérése végett a most a; rés- 65 sei leválasztott fémfelület teljes lecsiszoüásá­hoz szükséges voüt. A taMílímány további célja a fölös kapaici-

Next

/
Thumbnails
Contents