133285. lajstromszámú szabadalom • Zsugorított keményfémötvözet

Megjelent 1947. évi Juli UH hó lő én. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSA6 SZABADALMI LEÍRÁS 133385. SZÁM. XVI/C. OSZTÁLY. — H-11422. ALAPSZÁM­Zsugorított keményfémötvözet. Harta A. G. cégr, Zoliikon, Svájc. A bejelentés napja: 1942. évi február hó 25. Svájci elsőbbsége: 1942. évi január hó 13. Zsugorított keményfémötvözeteken, ame­lyek főként acélnak és más munkaanyagok­nak forgácsoló megmunkálására vannalk szánva, általában oly keményfémötvözeteket 5 értünk, amelyeket a periódusos rendszer ne­gyedik ötödik vagy hatodik exportjába tar­tozó elemek magas olvadáspontú nagyke­ménységű anyagjai, tehát 'karbidjai, nitrid­^ jeivagyboridjad és kettőabanbidjai alkotnak 10 és amelyeket a vascsoportnak kötőtagként alkalmazott, lényegesen alacsonyabb olvadás, pontú segédfémeivel szilárdítanak. A vascsoport féméi közül segédfémek­ként különösen a kobaltnak; és a nikkelnek 15 van gyakorlati jelentősége és a mennyiségi­leg túlsúlyban lévő magas olvajdáspontú ke­ményanyagokhoz, alacsonyabb olvadáspontú kötőtagként, már a vasat is alkalmazták, mangánkiarbiddal kapcsolatban, vaskarbid 20 alakjában. Alapvetőleg az a felfogás alakult ki, hogy a mflgias olvadáspontú keményanyagok szilárdítására a segédfémeket lehetőleg kis viszonylagos mennyiségfoian kell alkiallmazni — 25 avégből, hogy a melegkeménység túlságos csökkenésié elkerülhető legyen. A találmány azon ial felismerésen alap­szik, hogy a vaskarbid FezC, bizonyos elő­feltételek kielégítése meüfett, zsugorított ke-80 ményfémövezet mennyiségileg túlsúlyban levő alapanyagául alkalmazható. Tudvíalevő_ leg ahhoz, hogy a vas mint segédfém a ke­ményfémeket hatásosan sizilalrditsa, szüksé­ges, hogy ai vas nem esiupánamár eloaHi'ott w 35 késztermékben tegyen karbid afekjátban jelen, hanem karbidos állapotának már a kemény­anyaigok karbidrészecskéivel való összekap, csalódása ellőtt teljesnek kel lennie, mert különiben utóbbiak zsugorítási alkalmával széntartalmuk egy részét a nem teljes vas- 40 karbidnak adják le és ezzel keménységük csökken. Az alkalmazott vaskarbid abszolút fcaxbi­dos jellegének a 'biztosítására a találmány szerint a vaskarbidiot, ennek telítéséig, man- 45 gánkarbiddal dúsítjuk, amit bórkarbid je_ lenléte kedvezően befolyásol. A bórkarbid, amelynek rendkívfül nagy keménysége, a vaskarbidnak magánkarbiddlal vafó telítését elősegíti. • o0 E rendszabályokkal a találmány szerinti zsugorított keményfémötvíözetek képzésére alkalmas kiindulási anyagot kapunk, amely már nem szilárdításra való segédfém, hanem oly kiindulási termék, amelyhez a végter- 55 mék kívánt tulajdonságainak megfelelően még. a1 periódusos rendszer negyedik, ötödik, vagy hatodik csoportjába, tartozó elemeket, — még pedig célszerűen" ezen elemek kar­bidjainak, nitridjeinek, boridjainiak vagy 60 kettőslkarbidjainak alakjában, — kisebb részmennyiségben adunk hozzá. A találmány által elért műszaki haladás tehát abban vön, hogy egyrészt oly kiindu­lási terméket tesz elérhetővé, amelynek a 'l- 65 kafcréíizei az egész világon nagy mennyiség­ben előfordulnak, míg másrészlt a ritka és megfelelően költségesebb kemenyanyaigoka,t csak kis százalékos részmennyiségben] keli az olcsó kiindulási anyaghoz adini, miáltal a 70 talíálmány szerinti végtermék előállítási költ­ségei igen erősen csökkenthetők.

Next

/
Thumbnails
Contents