133265. lajstromszámú szabadalom • Berendezés sztereofónos hangfeljegyzéshez, -átvitelhez és -visszaadáshoz

Megjelent 1047. évi július hó 15-éa. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 133265. SZÁM. Vll/j. és IX/d, OSZTÁLY. — P-10098. ALAPSZÁM. Berendezés sztereofőnos hangfeljegyzéshez, -átvitelhez és -visszaadáshoz, N. V. Philips Gloeiiampenfabriekeu cég Eiiidhoven-ben, (Németalföld) A bejelentés napja: 1941. évi július hó 22. Németalföldi elsőbbsége: 1940. évi július hó 24 A találmány berendezés hangrezgések sztereofőnos feljegyzéséhez vagy áit vi teléhez és ehhez tartozó berendezés a feljegyzett vagy átvitt hangrezgések sztereofőnos vissza -5 adásához,. A sztereofőnos hangátvitelhez pl. két mik. »'' rófont használnak, melyeket a felvevőterem­ben egymástól a fülek közötti, kb, 22 cm-t kitevő 'tiávioiságbanj hanghullámokat, árnyé-10 kotó test két oldalán helyeznek el és saját erősítő és át vi vő vezeték közbeiktatásával a hallgató fülein lévő két fejhallgatót egyet­egyet táplálnak. A mikrofonokat árnyékoló test alkalmazása nélkül egymástól nagyobb 15 (kb. 2 m-t kitevő) távolságban is elrendez­hetjük. Az említett két mikrofon többé vagy ke­vésbbé a két hallószerv helyét foglalja el és, minthogy a reprodukció alkalmával két hall-20 gatóvjai hallgatunk, melyekhez a megfelelő mikrofonok rezgéseit külön-külön vezetjük, akusztikai térhatás benyomását kapjuk. Nagy hallgatóság számára való hangrepro­dukciónál hátrány, hogy mindegyik hallga-25 tónak fejhallgatót kell használnia. Kísérle­teknél lehetségesnek bizonyult, hogy egy­mástól alkalmas távolságban levő két hang­szóró segélyével sztereofónos hatás* kapjunk, A hangszórók kedvező elrendezését a „Phi-80 lips Technisch Tijdschrift" című fölyóinat 1940 évji április havi füzete ismerteti. A villamos rezgéseknek a mikrofonoktól a fejhallgatókhoz vagy hangszórókhoz való ve­zetésénér feljegyző- vagy letapogatóberende­zésieket iktathatunk közibe, amivel a hangot 35. előbb hanghordozószervre rögzítjük, majd, ismét letapogatjuk. A mikrofonoktól származó; rezgéseket moduláció után hordozóhullámon drótoéküli úton is átvihetjük. Az említett sztereofőnos átviteli mód hát- 40 ránya, hogy mindenkor két csatornára van szükségünk és hogy feljegyzőfoerendezés köz­beiktatásakor ezenfelül vagy kétszer annyi hanglemezt vagy filmazalagot vagy pedig a filmszalagon kettős hangnyomot kell alkal- 45 máznunk. Rádióátvitel esetébein teljes egésaében dupla csatorna hátrányát különleges modu­lációrendszer alkalmazáséval háríthatjuk éL, , pl. akként, hogy az egyik mikrofontól jov6 5& . rezgéseket a hordozóhullám alsó oldalsávja­ként, a másik mikrofontól jövő rezgéseket: pedig ugyanannak a hordozóhullámnak felső oldalsávjaként visszük át; ez esetben azon­ban különleges szerkezetű vevőket kell al- 55-kalmaznunk. Hanglemezekre való feljegyzés esetében a két hangnyom egyidejű letapogatása nagy nehézségekbe ütközik; a legkisebb eltolódás a térbeli hatás benyomását megsemmisítené. 60 Kettős hangnyomnak ugyanarra a hangle­mezre való felvétele és lejátszása gyakorlati nehézségekbe ütközik, ezenfelül dupla leta­pogató- és erősítőberendezés szükséges. Film­szalagra való feljegyzés esettében második 65' hangnyom számára többnyire helyünk' nin­csen és a dupla berendezés itt is mellőzhe­tetlen. ''-'"",*

Next

/
Thumbnails
Contents