133260. lajstromszámú szabadalom • Villamos kisütőcső

Mi'Kii'lfiil 1944. «vi (IwembiT hó 15-éit. MAfíTAK KIRÁLYI 0 SZABADALMI BIRÓ6A8 SZABADALMI LEÍRÁS 133260. szám. Vü/d. osztály. — L 8720. alapszám. Villamos fe'sülöcső. Opía Radio Aktiengesellschaft, Berlin-Steglitz. A bejelentés napja, lc)42. évi március hó 16. Németországi elsőbbségi: Ig38. évi november hó 11. Elektroncsövek szerkesztésénél többek között az alább bárom pontra kell kiilö­n äsen ügvein fin k: 1. A cső belsejét meg kell óvns káros 5 külső befolyásoktól. 2. I'Vi'ljlöllések ;a csőfal belső oldalán cl kerülendők. 3. Megakadályozandó azon olyan elek­tródák, ill. hozzávezetések induktiv vagy 10 kapacilív befolyásolása, amelyeknél ez za­varokat okoz. Az eddigi üveg-elektroncsöveknek árnyé­kolás céljából, gyakorta villamos vezető, pl. fecskendezéssel felvitt külső fém- vagy 15 grafitréteg-, vagy a csőre búzott fémbü­vely-bevonatuk van. Az ilyen árnyékoló elemet állandó potenciálon, előnyösen földpolenciákm kell tartani. 1 Fal töltése ki elkerülésére ismeretes az 20 elektroncsövek buráit belül vezető fém­•vtetgy garfit réteggel borítani. Alkalmilag ajánlották már, az ilyen belső bevo­nat állandó potenciálon tartását is. Az is­mert elrendezéseknél ezt úgy akarják el-25 érni, bogy egy pl. a kutódával villamosan •összekötött rúgó bizonyos feszültséggel a cső belső bevonatához nyomni és így ;a kjatódát a felborítással vezető) összekötte­tésbe hozza. Az ilyen rugós kapcsolatok 30 hátránya, hogy az érintkezés véletlen jó­ságától függenek és könnyen zörejek alak­jában jelentkező zavarokat okozhatnak. Kölcsönös befolyásolás iránt érzékeny elektródákat és vezetékeket az" ismert cső­veknél egymástól Ü.elvetőleg távol rendez­nek cl é& a csőből egymástól minél távo-35 Jíabbra vezetik ki, így pl. a vezérlőrács hozzávezetését r.z üvegbura felső végén a fűtőhozzávezeréseke;. a csőaljzUkm ál. Újabban egyre inkább' alkalmaznak te!­jesen fémből vidó elektroncsöveket. Az árnyékolást és a fal töltések levezetését ezeknél a csőedény maga végzi. Minthogy e csövek alzata sík lemezalakú, a hozzá­vezetések elég távol kerülhetnek egymás­tól, úgyhogy nincsen szükség külön kive­zetésre a cső Luráján ál. Az ilyen' csöve­kel azonban nehéz előállítani s- főleg költ­séges új hegesztő berendezésekre van szükség a bura és az aljzat egyesítésére. Emellett, nem is szólva arról, hogy fontos nyersanyagokat kívánnak, az új csövek­nek villamos szempontból is vannak — nagy önkapaeitásúk okozta — hátrányai, A találmány olyan kisiUöeső, amelynél az egész csőedény, vagy legalább burájának nagy része szervellen szigetelő anyag, főleg kerámiai anyag Az ismeretes elektroncsö­veknél a csőedény legiöbbnyire kél rész­ből van, nevezetesen a — fémcsövekhez ha­sonlóján — előnyösen lapos aljzatból és a pl. harangalakú burából. A két részt öm­lesztett varrat köti légzáróan egymáshoz. Az ilyen kerámiai anyagú csövek szilárd­sági szempontból vetekednek a fémcsövek­kel, előállításuk azonban jóval egyszerűbb s olcsóbb. A találmány nyújtotta eszközökkel ele­get! tehetünk a bevezelőleg három követel­ménynek, úgyhogy az új csövek villamos szemopntból a fémből való csövek jó tu-40 45 50 55 60 65 70

Next

/
Thumbnails
Contents