133259. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mágneses csatolások okozta távolvégi áthallások kiegyenlítésére

Megjelent 1944. évi december hó 15-é.u JÜA6TAÄ KIRÁLYI s883$í SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 183259. szám. VÍI/j. osztály. — L. 8702. alapszám. Eljárás imágneses csatolások okozta távolvégi áthallások kiegyenlítésére. Líceníía Patent-Verwaltungs-Gesellschait mit beschränkter Haftung, Berlin. A bejelentés napja: 1942. évi -március hó 5, Né'iif tr»rszág elsőbbsége : 1941. évi március hó 6. Igen széles frekvenciasávok átvitelére újabban előnyösen nem terhelt csillagné­gyes.! kábeleket használnak. Effajta ismere­tes kábelberendezést, pl. 1—60 kHz fre-5 kvenciiakörzetben a fantomkör kihasználá­sa nélkül tartják üzemben. Az effajta ká­beleknél az áthallás kiegyenlítése általában nem okoz nehézségfel, holott nemcsak a fcapacitív, hanem a mágneses csatolásokat 10 is kis értéken kell tartani. Hja effajta kábelt lényegesen nagyobb frekvenciáknál, pl. egészen 300 kHz fre­kvenciáig kívánunk kihasználni, bizonyos nehézségek' adódnak, melyeket .azonban 15 nemi a kábel csillapítása okoz. Kitűnt, hogy azok' a kábelek, amelyek egészen 60 vagy 100 kHz-ig kellő pontossággal a kapaciliv és mágneses áthallásra ki voltak egyenlít­ve, 100 kHz felett zavaró mágneses áth'al-20 lást mulja'tnak, «nelyek a (kábelnek 100 kHz-ni felüli kihasználását kérdésessé te­szik. Ha a távolvégi áthallást ugyanazon négyes a, b ereivel alkotott I. törzse és ;a c, d erekből alkotott II. törzs között 25 mérjük, akkor 100 kHz feletti körzetben különböző értékeket kapunk, attól függően, hogyv az I. törzsről Il-re, vagy megfordítva ía II. törzsről az I. törzsre végezzük a mé­rést. Avégett, hogy mind az I/II, mind a. 30 II/I. viszonylatban kielégítő áthallásmen­tességet érjünk el, kompromisszumot kelle­ne kötnünk, vagypedig az áthallás szintjét1 az egyik viszonylatban a tnásifc viszonylat rovására ronöa* 35 nunk kellene. Ha a távolságvégi át­hallás vektorait mindkét viszonylatban komplex-koordináta rendszerre visszük fel, akkor kitűnik, hogy a vektorok 100 kHz fölött szétágaznak. E jelenségre vo­natkozóan jelenleg még pontos magyará- 40 zalolnem íüciunk adni. Feltételezhető azon­ban, hogy az okot a szomszédos fémtöme­gekben képződő örvéiiyárfrmokhan keres­hetjük. 45 A találmány értelmében ezt a mágneses csatiolás okozta 'távolvégi áthallást, me­lyeik ínemterbelt csillagnégyesek között 60 yagy 100 kHz frekvencia feletti körzetben (lépnek fel,, akkénit csökkentjük, illatve. küszöböljük ki ,,hogy a csillagnégyesein •, be­lül a ciklusos érsorr endet rendszeresen felcseréljük. A találmányt a következők­ben a rajz kapcsán közelebbről magyaráz­zuk! el: Az .' -••• 55 1 .ábra csillagnégyes a» b, c, d, ereit I. és II. törzsekkel, az lía. ábra pedig az erek valóságos hely­zetét keresztmetszetben vázlatosan mutatja. 60 Látható, hogy a II. törzs c, d erei a csil­lagban egymással szemben fekszenek. Az ereknek a ciklusos sorrendje az 1. ábra esetében: a,—c— b—d. Ezt a ciklusos sor­rendet a találmány érteimében rendszere- 65 sen változtatjuk, úgyhogy az erek' követ­kező sorrendje adódik: a—úh-b—c. Ezt lé­nyegében ismert módon külöjiféleképen fo­ganatosíthatjuk. A különböző lehetőségeket la 2, 3 és 4. és 5. ábrák mutatják1., A 70

Next

/
Thumbnails
Contents