133253. lajstromszámú szabadalom • Villamos kábel nedvességgel szemben tömítő köpennyel

Megjelent 1944. évi november hó 16 án. MAGYAR KIRÁLYI JÖllf SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 133253. szám VII/j. osztály. — F—9949. alapszám. Villamos kábel, nedvességgel szemben tömítő köpennyel. Feltén és Guílleaume kábel-, sodrony- és sodronykőtélgyár részvénytársaság, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi augusztus hó 5. Ama, kísérletek során, melyek éri elmében kábelek ólomköpeny él műanyagköpeny­nyel igyekeZRvk helyei kísíli.Mii, ki­tűnt, bogy egyetlen eddi»' isme-5 re les műanyag sem teljesen • vízhajjkm. Azok a javaslatok, melyek érlelmében neck vességel szemben, 'érzékeny káke élekre;, a nenivízszívó anyagokból vak) külső rér leg alá fémíóüákból való réteget kívánlak 10 alkalmazni, gya koriali jelentőségre nem lellek szeri, meri a fémíóliát, csekély szilárd­sága miatt,' a káhelélckre nein lehel i'eszíl­ve felvinni. »Fémből vak) vaslagabb sza<­laga'akú rétegek nem eléggé simulékoj-15 'nyak és ennélfogva kákelköípeny lömífcf .sere csak kisebb mértékben alkalmasak. Ismeretes továbbá,diogv I'ónil'é)liával össze­ragasztó' 1 papirréiegckeí lávjelző kábelek­nél az egyes erek e'eklroszialikus crnyőzé-20 sere alkalmaztak. Azonban az elektrosz­tatikus védőburkolat és a nedvességálló kábelkwpeny közölt semmiféle kapcsolat nincsen, iigyhogy abból, hogy a/.okal ek-kf­troszlafikai védőburkolatokhoz, melyek; 6' 25 a tömítettség szerepet nein játszik, mái- ki­használlak, nedvességet lömltö kabelköipe­nyekre való alkalmatosságukra semmiféle következtetést nem teliéi levonni. A találmány villamos kábel olyan ned-30 vességel lönülő köpennyel, mely ólomkí'V penyL heiyelíesílbel, anélkül, hogy a ko­rábban javasolt köipenyek liálrányail fel­mutatná. A találmány értelmében kél vagy több, egy vagy mindkél oldalán [énlóri 35 ával ragasztott papírréte^ek szokásos mó­don, elkészített kábelélekre átlalplova te­kercsel ün k és asztal h fei lumen-keverék kel összeragasztunk. Fémfóliával, egyoldalasán ragaszloíl papírszalagok alkalmiazásánál az cgymásfelett fekvő rétegek íémfelüleleil 40 egymás felé fordítjuk az egymásután követ­kező rétegek átlapolási helyei cél­szerűen egymáshoz viszonyítva eltol­tak. Avégett, hogy a papirosrétegek nedvszívó képességét megszüntessük, aján- 45 latos, hogy a papirost a felvitel előtt szá­rítsuk és impregnáljuk. A nedvességet tömítő köpeny fölé az egyébként szokásos többrétegű rostos anyagból aszfalt;bilumen- közbenső rété- 50 gek .alkalmazásával előállítóit párnázó ré leget vihetjük fel a fegyverzet részé.e, mel­lyel, célszerűen lapos huzalokból készítünk. A találmány szerinti kábel példa kén ü kiviteli alakjai a rajz mutatja. A kábel 55 g— vezetője feleli fekszik a szokásos i la folt Ii- papirszigetelés és azonfelül a nedvességet tömítő köpeny. Iíz a —-jt és j, - papírrélegekből áll, melyekre egy­másfele fordífoll - —iL — és —ir ' fémfőliák 60 vannak ragasztva. Az előzően szárított és ilalolt papírszalagok a felragasztott íémfí szalagokkal minden egyes rétegben álla,, .'polóan vannak felvíve és az alsó réteg ák lajpólási helyei! a felső réteg fedi. A kél 65 réteget — ik— aszfalMvitumen ragasztja össze. A nedves'.éget tömítő köpeny fel;-ti. van a rostos anyagból álló ---1- párnázó réteg és lapos huzalokból álló <m-- fegy­verzet. 70

Next

/
Thumbnails
Contents