133212. lajstromszámú szabadalom • Berendezés valamely tárgynak két egymástól függetlenül dolgozó készülékkel való beállítására

Megjelent 1944. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI (^SOS SZABADALMI BIROSAG •• SZABADALMI LEÍRÁS 133212. szám. VH/b. (VII/j.) osztály. — F—9732. alapszám. Berendezés valamely tárgynak két egymástól függetlenül dolgozó készülékkel való beállítására. „Fides Gesellschaft Itfr die Verwaltung und Verwertung von gewergblkhen Schutzrechten mit beschränkter Haftung" Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Berlín-Síemensstadt-í cég jogutoda. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 6. — Németországi elsőbbsége: 1941. évi március hó 6. Ismeretesek olyan berendezések, ame­lyekkel valamely tárgy tetszőleges pálya mentén adott irányban méghatáro­zott sebességgel elállítható. Az el-5 állításhoz adókészüléket és vevőké-, szülékét alkalmaznak és a berendezést úgy szerkesztik meg, hogy az adókészülék valamely kezdeti helyzetből való elállítá­sakor az adó- és a vevőkészülék beállításai 10 közölt mutatkozó különbséggel arányos fe­szültség létesül, mely a vétel helyén elren­dezett motort működtet. A motor a ve­vőkészüléket és ezzel együtt a tárgyat is. olymértékben állítja el, hogy az adó- és 15 a vevőkészülék beállításai közötti különb­ség ismét megszűnik. Ismeretesek olyan megoldások is, amelyeknél nem dolgoznak folyamatos beállítással, hanem meghatáro­zott tárgyakat egyszer és mindenkorra 20 adott vezénylésekkel önműködően megha­tározott helyzetekbe állítanak. E célra ve­zénylőberendezéseket használnak, amelyek az adás helyén tehetővé t:sii'.c a beállítandó tárgy több lehetséges helyzete közül vala-25 mely meghatározott helyzet kiválasztását. A Vezénylő impulzust ezután távvezérlő át­vivőberendezéssel, például az önmagában ismert duáiszámrendszerrel dolgozó távve­zérlő berendezéssel, a vevőkészülékre vi-30 szik át. A berendezés ezután a tárgyat a távvezérléssel átvitt vezénylőimpulzussal meghatározott helyzetbe állítja be. Az ilyen berendezések üzemében bizo­nyos esetekben kívánatos, hogy a tárgy választás szerint vagy folyamatosan le- 35 gyen beálliítható, vagy pedig, hogy azt táv­vezérléssel átvitt vezénylő áramlökésekkel önműködően előre meghatározott helyzet­be állíthassuk. Ha a tárgyat a vezénylőbe­rendezéssel előre meghatározott helyzet- 40 be állítottuk be akkor kívánatos, hogy a vevőkészülék a tárgy elfoglalt helyzetét az adókészülékhez visszajelentse. A találmány berendezés valamely tárgy beállítására, melynek két egymástól függet- 45 lenül dolgozó beállító berendezése van, me­lyek közül az egyik tárgyat folytonosan, az adó- és a vevőkészülék állásai közötti kü­lönbségnek megfelelőeri állítja be, míg a másik berendezés a tárgyat vezénylő kap- 50 csolóval kiválasztható több helyzet közül valamely előre kiválasztott helyzetbe állít­ja. A találmány lényege oly visszjelenlő rendszer, amely a tárgynak a vezénylőkap­csolóval való előállításakor külön visszje- 55 len.lő berendezések használatát feleslegessé teszi. A találmány értelmében ezt azzal ér­jük el, hogy a tárgy folytonos beállításához használt beállító berendezés egyben a tárgynak a második beállító berendezéssel 60 való beállításakor az új helyzetet visszaje­lentő berendezést átkot. A találmány sze­rinti berendezés megszerkeszthető úgy is,

Next

/
Thumbnails
Contents