133198. lajstromszámú szabadalom • Repülőgép

Megjelent 1944. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAS SZABADALMI LEÍRÁS 133198, szám. V/h. osztály. — M—12283. alapszám. Repülőgép. Messerschmitt A* G., Augsburg. A bejelentés napja: 1942. évi április hó 16. Németországi elsőbbsége: 1941. évi február hó 1. Ismeretes, hogy oly repülőgépek légcsa­varait, melyeket viszonylag kicsiny repü­lési Mach-féle számokkal tartanak üzem­ben, akként alakítják ki és oly módon tart-5 ják üzemben, hogy a légcsavar csúcsán a Maeh-féle szám legfeljebb 0,9. A Mach-féle szám a levegőben mozgó test sebessége és a hangnak a levegőben való terjedési se­bessége közötti viszonyt fejezi ki. A repü­lő lési Mach-féle szám íilcitt a repülőgép cel­lájának repülési sebessége és a hang terje­dési sebessége közötti viszonyt értik. A lég­csavar csúcsának sebessége a fenti első meghatározásban a csúcs kerületi sebessége 15 ós a repülési sebesség irány és értelem sze­rinti, tehát vektoriális összege. Ha a repü­lési Mach-féle szám növekszik, tehát ha a repülés sebessége növekszik, így például a nagy magasságokban való repüléskor, a 20 Mach-féle számot a fentemlített 0,9 határ­értéken tartották. A ma szokásos nagy re­pülési Mach-féle számok mellett is oda tö­- rekszenek, hogy ezt a határt túl ne halad­ják. Csak kivételes esetekben engedik meg, 25 hogy a Mach-féle szám 1,0-ra növekedjék. Ezt a határértéket azoknak , a kísérle­teknek az alapján szabták meg, amelyeket próbahelyen végeztek. A találmány abból indul ki, hogy az 1,0 érték közelében ós az 1,0 érték fölött fekvő 3 Mach-féle számokat a kísérleti eredmények téves értelmezése alapján vélték meg nem engedhető értékeknek. Kísérleteinkből meg­állap^ítottuk, hogy a Mach-féle szám fent­említett határértékének a légcsavaron való 35 betartása a gyors repülőgépek továbbfej­lesztését lényegesen akadályozta. Az alábbiakban először is azoknak a kí­sérleti eredményeknek az értelmezésével foglalkozunk, amelyek alapján eddig a Mach-féle számot a fenti értelemben korlá­tozták. Ezeket a kísérleteket ismerteti pél­dául G. Flügel „Hydrodynamische Prob­leme des Schiffsantriebes" I. rész 1932, 315. és következő oldalak. 40 45 Az 1. ábra légcsavar szárnyának metszete. A szárnyprofilon azokat a pontokat jelöltük meg, amelyeknél különböző nagyságú—ca — felhajtó mellékértékek mellett a legnagyobb 50 helyi viszonylagos sebességet és ezzel a helyi depressziót érjük el. A —ea — érték egyenesen arányos a felhajtó erővel, amely A = ca . p z . F, ahol —qz— a felhajtott test­nek a légárammal terhelt felületegységén 55 fellépő torlasztó nyomás és F a felület. Ha —ca — igen kicsiny, tehát a szárnyaknak kicsics az állásszöge, akkor a legnagyobb helyi depresszió a nyomott oldal elülső éle. mögött, a C helyen jelentkezik.Ha— c,a —kö- 60 zepes értékű, akkor a legnagyobb helyi de­presszió a szívó oldal közepe táján, körül­belül G-nél és ha —c,a — nagy, akkor a szó­banlévő hely a szívó oldalon, röviddel az elülső ól mögött, körülbelül A-nál jelent- 65 kezik. Mérésekből ismeretes a 2. ábrában fel­tüntetett diagram, amely a legnagyobb de-

Next

/
Thumbnails
Contents