133175. lajstromszámú szabadalom • Talpbélés

Megjelent 1944. évi október hó l?-én. MAGYAR'KIRÁLYI G^gBK SZABADALMI BffiÓSÁG* SZABADALMI LEÍRÁS 133175. szám. I/b. osztály. — Sch—6172. alapszám. MI ii •• • ••••• - i ' •——• Talpbélés. Szabó László kereskedő, Budapest, mint Scbonberger Gyula tisztviselő, budapesti lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 24. A cipők készítésénél ezidőszerint a bera­gasztó' talpbélés, valamint a foglaló talp;1 * bélés (Brandsohle) céljaira bőrt használ­nak a cipők készítésénél ugyanis a i'ogí-5 laló talpbéléshez yan a cipőfelsőrész alsó része hozzáerősítve,, míg a cipőbe belül van a beragasztó talpbélés beragaszlva, hogy a talp felerősítő varratait, vagy szemezésé­nek esetleges kidudorodásait lefedje és 10 a talp, belső felületét simává tegye- A bera­gasztó talpbélés, különösen a női cipőknél elkerülhetetlen és még a gyengébb minősé­gű' cipőkben is mindig megtalálható. A bőrnek a beszerzése azonban, külö-15 nősen a mai rendkívüli háborús gazdasági viszonyok .mellett ii,e:u nagy nehézségekbe ütközik, a nyersanyaghiány f oly Ián tehát a talpbélések céljaira nem áll elegendő oőr rendelkezésre. Éppen ezért különös fontos-" 20 siága van annak, hogy éppen a talpbélé­sek céljaira megfelelő pőlanyagról gondos­kodjunk. Hosszas kisérlelezés után azt tapasztal­tuk, hogy megfelelő eljárással bőrncmezből 25 igen kitűnően készíthető úgy beragasztó, mint foglaló talpbélés. A bőrnemez ugyan­is oly foszlatott bőranyagnak papírmentes vegyi- és kötőanyagok útján, előnyösen lemíez'alakban forgalomba hozott alakja, 30 mely éppen úgy jrugalmas és kopásnak ellenálló, mint a bőr. A bőrnemezt azon­ban oly vékony lemezalakban előállítani, mint amilyenre különösen ,a beragasztó talpbélésnél szükség volna, igen körülmé­g nyes és költséges. A gyakorlatban általá­ban a bőrnemezt kb. 2—3 mm vastagság­ban készítik és hozzák íor„alomba- Ha azonban 1 mm vastagságút kellene a bora­gtíjsziő talpbéléshez készíteni, akkor ez. már az előállílási költségeket legalább a 40 kétszeresére növelné meg, mert az anyag­nak kétszeri kiöntését, sajtolását,. szárítá­sát és hengerlését lenné szükségessé. A találmány-lényege egyrészt az a felis­merés, hogy bőr nemez beragasztó talpbé- 45. lés céljára felhasználható, másrészt pedig az az eljárás, amellyel a bőrnemez e célra alkalmassá, tehető. A találmány tehát oly eljárás beragasztó talpbélés előállítására, melynél .a. bőrnemez lemezekből a talpala- 50 kot kisajtoljuk vagy kicsákozzuk és ezt az­után a talp síkjával párhuzamosan külön­leges 'hasítőgéppel kettéhasítjuk, amidőn a hasítás folytán előálló két lalpalakú le­mez közül mindegyik beragasztó talpbélés 55 céljaira felhasználható, mégpedig úgy, hogy a hasítás következtében előálló durva, boly­hos felület alkalmas a heragasztáshoz szük­séges ragasztóanyag" felvételére. Ez eljárás iigy is végezhető, hogy előbb 60 hasítjuk ketté a bőrnomez lemezeket, míg a talpalakú kicsákozást csak a felhasználás helyén utólag végezzük el. Ezt a módszert különösen akkor kell alkalmazni, ha a be­ragasztó talpbélést' el kell szállítani és előre 65 még nem tudjuk, hogy milyen talpaink­nál fog az felhasználásra kerülni. A hasítógép, azért különleges, mert a bőrnemezeket úgy kell hasítani, hogy a hasítás felülete durvává, bolyhossá vál- 70

Next

/
Thumbnails
Contents