133166. lajstromszámú szabadalom • Villamos kemence könnyű fémek ömlesztésére

Megjelent 1944. évi október hó 3-án. MAGTÁR -KIRALTI-Jfeáfiff SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133166- szám. XV/d. osztály. — L—8723. alapszám. Villamos kemence 'könnyű fémek ömlesztésóre. Liceníia Patent-Verwaltungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 18. — Németországi elsőbbsége: 1941. évi március hó 21. A Laláim 15ny villamos kemence köimyű fémek ömlesztéséhez. Ismeretes oly eljá­rás könnyű fémek öiniesztésére, melynél az öinledéket először indukciós fűtéssel és 5 azután ellenállásos fűtéssel hevítik. Isme­retes Lovábbá, bogy a könnyű fémet először indukciós kemencében megöinlesztik és azután folyós állapotban, elkülönített el­lenálláskemencébe folyatják. Effajta ke-10 inencét ismertet az 5410-16. sz. német sza­badalmi leírás. Ismeretes továbbá ennek az eljárásnak foganatosítására való kemence is, melynél a kemencének ellenállásfűtés-< sei fűtött része az indukciősfütéssel fűtött 15 részével össze van leölve és az ellenállás­fűtéssel -fűtött rész az indukciós tér mel­lett oldalt elrendezett merőtengelyként van kialakítva. (613325. sz. német szabadalom.) Az említett kemencénél nem kerülhető 20 el teljesen, hogy a fürdő az eÜenáUásfűtésű kemenoerészben is kismértékben mozgás­ban legyen, úgyhogy a könnyűfém teljesen nyugodt megülepedésc nem1 lehetséges. A teljesenkifogástalai öntéselőjel', étel?. azo;> 25 ban a fürdő teljesen nyugodt pihentetése, ami eddig csupán eHeitállásfűtésü kemen­céknél volt elérhető, mivel már a legkisebb mozgás esetében is gázok vagy oxidok jut­hatnak a fürdőbe, melyeV. az'önlveny m'nő-30 ségét rontják. A találmány célja a könnyű­fémek olvasztására való kombinált íűté-i . síi ismert villamoskemencék megjavítása és különösén a megömlesztett könnyűfém nyugodt pihentetései teszi lehetővé, a für­dő mindenféle mozgásának e'kerüléso 35 mellett. A találmány érteimébea a feladatot úgy oldjuk meg, hogy az induktiv és ellenállá-' sos fűtésű kemencéje.eket üzeni alatt kí­vülről szabályozható és elzárható! csator- 40 nákk'al kötjük össze. A találmány szerinti kemencének az az előnye, hogy a' könnyű­fémet először az induktiv fűtésű kemence­részben gyorsan megömlesztjük és azután az elzárható csatornák nyilasával már meg- 45 ömlesztett állapotban az ellenállásos fű­tésű kemencéiéibe vezetjük, mUjd. a' csa­tornákat újból elzárjuk. Ezzel az induktiv fűtésű kemencereszben fellépő bármilyen mozgásnak az el'e.iállásos fűtésű kemence-1 50 részbe való továbbierjedését megbízhatóan meggátoljuk, úgyhogy a megömlesztett könnyűfém az el enálláso; fűté ű kemence­térben nyu. odíau megpihenhet E? ©' tiz'.a­san meggátoljuk továbbá,, hogy a könnyű- 55 fémbe gázok vagy oxidok jussanak'. Az el­lenállásos fűtésű kemencetérből a folyé-j kony könnyűfémet fedél nyLi'si után ne í­téssel eliávolí hatjuk. A találmány értelmében Lovábbá az el- go lenállásos fűtésű kemence részt a kemence oldalán elrendezett ellenállás :s fűtőtestek­kel és/vagy a felcsappanlhaló .kemencefe­délben elrendezett sugárzásos fűtőtestek­kel látják el, mimellett e két ftílőtestcso- 55 port egymástól függetlenül szabályozható cs bekapcsolható. A találmány értelmében to­vábbá a különböző módon fűtött két ke-

Next

/
Thumbnails
Contents