133138. lajstromszámú szabadalom • Szigetelt villamos vezető

Megjelent 1944. évi szeptember hó 15-én. HAGYAB KIRÁLYI WSK SZABADALMI BffióSAS SZABADALMI LEÍRÁS 133138. szám VH/g. osztály. — H—11834. alapszám. «•Mama_JI_u. ...... ..LÍ u..__ ___ _ ..._,..._. , ._ . .' n.iimm^mmei Szigetelt villamos vezető. Patentverwertungs-Gesellschaít mit beschränkter Haftung „Hermes", Berlin, mint a Síemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft, berlin-síemensstadtí cég jogutóda, A bejelentés napja: 1941. évi február hó 17. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi íebruár hó 17. Gumikeverékek természetes öregedése­kor, valamint gumikeverékekhek hő és a levegő oxigénjének befolyása alatt szen­vedett 'változásakor a természetes vagy mes-5 térséges kaucsukrész vegyileg átalakult, úgyhogy a kiaucsukhiolekulában levő telí­tetlen kötésekre oxigén rakódik, vagy pe­dig úgy, hogy a közepes molekúlasíú'lyi nagysága, például az utópolimerizálás, vagy 10 a kaucsukmolekuflák hálószerű belső kap­csolódása következtében megváltozik. Kzek a • megfigyelhető változások mind a kau­csukban mennek végbe, míg ia szervetlen töltőanyaguk, az eddigi felfogás .szerint. 15 ezekben a változásokat okozó folyamatok­ban nem vesznek részt. Meglepő módon kitűnt azonban, hogy alig van olyan löl tőanyag, amely ezeket a változásokát ne befolyásolná, bár ezek a behatások alig 20 mérhetők. Ismeretes volt egynéhány ke­vés adalékanyag káros hatása. .Ilyenek pél­dául egyes fémoxidok, mint a réz- viagyi mangánoxid. «JJ » Ezért különösen meglepő az a megálla-25 pítás, hogy egy bizonyos fémoxid, még pedig a cinkoxid gumikéverékek öregedé­sére kifejezel Len kedvező hatást fejt ki. A cinkoxid 'gumikéverékekben általáno­san basmála'os adalékanyag A cinkoxidra 30 számos vulkanizáláis-gyorsító alkalmazása­kor szükség van. Az is ismeretes, hogy ja cinkoxid az öregedési nem bcíolyásoljía ká­rosan- Ezzel szemben nem volt ismeretes, hogy a cinkoxid az öregedés szempontjából előnyös hatást fejt ki. Ez> a hatás, nem ve- 35 hetö észre, ha cinkoxidot az eddig ismert mennyiségekben, például a kaucsukra szá­mítva 10 súlyszázaléknyi mennyiségben al­kalmazzuk és akkor sem, ha cinkoxidot en­nél nagyobb súlyszázalékokban adagolunk. 40 így például cinkoxidot színes gumikeveré­kek előállítása alkalmával világosabb szín elérése végett körülbelül 50°/o-jg terjedő mennyiségben is szokták alkalmazni. A találmány szerinti szigetelőanyag azon- 45 ban 200—4000/0 cinkoxidot tartalmaz. Cél-, szerű- ha ily mennyiségű cinkoxid alkal­mazása mellett minden más töltőanyag al­kalmazásától eltekintünk. Kísérleteink fo­lyamán ugyanis kiderült, hogy más töltő- 50 anyag á cinkoxid fenti kedvező hatását is­mét lerontja, vagy legalább is kedvezőtle­nül befolyásolja. Különösen előnyösen .alkalmazhatunk oly cinkfehérfajtákat, melyek a gyártás 55 következtében kis mennyiségű szulfátot tartalmaznak. A szulfát például abból a pörkölésből eredhet, amelyet a cinkfehér­nek a cinkblendé.b(")l való előállításakor al­kalmaznak. Ily faji a cinkoxidok vizes isza- 60 poláskor szulfátionokat adnak le. A találmány szerinti szigetelőanyag kü­lönösen áHékony, úgyhogy az ilyen szi­getelőanyaggal ellálolt villamos vezető igen nehéz üzemi körülmények közöli is előnyö- 65 sen használható, így például különösen

Next

/
Thumbnails
Contents