133130. lajstromszámú szabadalom • Sajtolt testű kollektorokhoz és hasonló sajtolt anyagú testekhez való központosító hüvely

Megjelent 1944. évi szeptember hó 15-én. MAGTAR KIEÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133130. szám VH/g. osztály. —' K—16011. alapszám. Sajtolt testű kollektorokhoz és hasonló sajtolt anyagú testekhez való közx>ontosííó hüvely. Kautt & Bux cég, Stuttgart-Vaihingen a. F. A bejelentés napja: 1942. évi július hó 29. — Németországi elsőbbsége* 1941. évi július hó 30. A találmány sajtolt testű kollektorok'-' hoz és hasonló sajtolt, anyagú leitekhez pl. csúszógyűrűkhöz va-ó központosító: hü­vely. Sajtolt teslű kollektorokban és hason-5 ló sajtolt anyagú testekben a tengely és a rézszegmensektől, valamint csillámból fel­épített gyűrű közé gyakran erős szigetelő falat építenek, amelynek még akkor is te­kintélyes vastagságúnak kell lennie, ha a 10 szigetelő anyagba ismertj módon 'acélból készült központosító hüvelyt sajtolnak be. A vastag szigetelő réteg -• azonban előny­telen, mert a növekvő vastagsággal a szige­telő ellenállása csökken. Ennek oka az* 15 hogy a szigetelőben foglalt illékony anya­gok vastag falazat esetén abból nem lép­hetnek ki, még ak/kor sem, ha utólagos hőkezelést alkalmazunk, amit a vréz elé­rendő keménységére figyelemmel amúgyis 20 csak korlátozott mértékben lehet igénybe venni. A szigetelő falazat vastagságának csök­kentése és használható szigetelő ellenállá­sok elérése végett eddig! úgy jártak el, hogy 25 a központosító hüvelyt vastagfalúra mére­tezték. Ez a rendszabály! azonban igen költ­séges, mert az ilyen vastagfalú központo­sító hüvelyeket általában tömör anyagból kell kiesztergályoznunk. 30 Közepes vastagságú szigieíelő falazat és erősfalú, de egyszerűen, forgácsoló mű­veletek igénybevétele nélkül és ennek kö­vetkjeztében hulladék keletkezése nélkül kialakítható központosító hüvely clőállí-35 tása végett a találmány szerint úgy já­runk el, hogy a központosító hüvelyt rud­anyágból csavarmenetszerűen képezzük ki és a két végső menetet a szomszédos me­nettel összehegesztjük vagy forrasztjuk-Adott esetben az egyes csavarmenetek egy- 40 mással is összehegeszthetők vagy forraszt­hatók. A rúdanyag profilja kerek, négyze­tes, derékszöges vagy T-alakú profil is le­het. Ha nagyobb falvastagságú központosí tő hüvely előállítására van szükség, akkor 45 előnyösen megfelelő magas profilt alkalmaz­hatunk. Hogy a központosító hüvely a szi­getelő anyagban tengelyirányban el ne tolódhassák, előnyös, ha sima felületű köz­pontosító hüvelyt adó profil helyett olyan 50 profilokat használhatunk, amelynek háta még külön profilozott. A mellékelt ábra a találmány szerinti központosító hüvely két példaképem, ki­viteli alakját mutatja. Az 1. ábra kör- 55 alakú keresztmetszetű rúdanyagből előál­lított, részben felvágott központosító hü­velyt ábrázol. A kör keresztmetszetű xúd­anyagból csavarmenetszerűen előállított központosító hüvely —a— végei miként 60 az ábrán is látható, a ,—b— hegesztésisel vagy forrasztással vannak a szomszédos —c— menettel összekötve. A 2. ábra a sajtolt testű kollektor hösszj­metszetét tünteti fel. A rézszegmensekből 65 és csillámból ösSzíeállított —d— gyűrűt az —e— központosító gyűrűk és az —f— sajtolt szigetelőanyag tartja össze. Ebbe az ~-í— anyagba préseljük a találmány sze­rint kialakított ;'központosító hüvelyt. A 70

Next

/
Thumbnails
Contents