133079. lajstromszámú szabadalom • Rúgóelrendezés vasuti forgóvázak számára

Megjelent 1944. évi szeptember 1-én. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 133079. szám. V/b. osztály. — G—9495. alapszám. Rúgóelrendezés vasúti forgóvázak számára. Ganz és Társa Villamossági-, Gép-, Waggon- és Hajógyár Részvénytársaság, budapesti cég. A bejelentés napja: 1942. évi május hó 5. Kéttengelyű forgóvázaknál ismeretes a jármű egyoldali csapágytokjainak oly ru­gózatlan hosszanti gerendával való áthida­lása, amely a hordrúgóktól átveszi és a 5 csapágytokoknak átadja a jármű rugózott súlyát. Ilyenek pl. azok a forgóvázak, ame­lyeknél az u. n. hattyúnyakgerenda támasz­kodik, az egyoldalon levő csapágytokokra. Míg azonban az ismert efféle szer kezetek-10 nél a hordrúgók az egyoldali csapágyto-í kokat áthidaló rugózatlan gerendák támasz­közében, tehát a két csapágytok között vannak elhelyezve, addig a találmányi szerinti elrendezést az jellemzi, hogy az 15 egyoldali csapágytokokat áthidaló gerenda a osapágytokok alkotta támaszközön mind­két irányban túlnyúlik és e túlnyúló; ré­szek1 tartják a hordrúgókat. A, csapágy to­kokat áthidaló gerenda emellett bármily 2Q imódon lehet a csapágy to kokria erősítve, tehát azokra támaszkodhátik, vagy azokon függhet. Ennek a találmány szerinti elrendezés­nek az ;az előnye, hogy a forgóvázkeret 25 rúgótámaszköze az ismert szerkezetektől eltérően nem rövidebb, hanem hosszabb a tengelytávolságnál, s így bólintó mozgás elleni biztonsága azonos erősségű rugók1 és azonos tengelytávolság alkalmazása 30 mellett lényegesen nagyobb, mint a szo­kott elrendezések esetén. Ennél jelentékenyebb előny származik azonban a találmány szerinti elrendezésből akkor, ha valamely körülmíény kívánatossá teszi, hogy a forgóvázat hosszoldalai men- 35 ten elhelyezett lemezes himbarúgókkal ké­pezzük ki. Ez esetben ugyanis célszerű és szokásos a főtartókban fellépő csavaró igénybevételek elkerülése végett az egy ol­dalon fekvő hordrúgókat és himbiarúgót 40 ugyanegy függőleges síkban elhelyezni,. Hia .már most a hordrúgókat a szokásos món don a csapágyakat áthidaló .gerenda tá­maszközében, tehát két egyoldali csapágy;­tok között helyezzük el, akkor a hosszanti) 45 himbarúgó csak úgy lehe£ a hordrúgókisík­jában, ha a himbarúgó iaz egyoldali hord­rúgók által elfoglalt hellyel csökkentett ten-i­jgerytávolságon belül elfér. így tehát vagy ai himbarúgóként használt lemiezrúgól: kell 50 airánylag rövidre venni, ámiáltal az túl ke-; meny lesz, vagy pedig a forgóváz tengelye távolságát kell oly nagyinak választani;, hogy azon belül, ill. pontosabban szólva a. két csapágytok közében a két hordrúgó) 55 és a kellő hosszúságú himbarúgó is elfér-» jen. A szerkesztőnek ezt a megkötöttségét a találmány megszünteti. Az ábra a talál­mány szerinti rúgóelrendezéssel szerkesz­tett forgóváz egyik főtartóján át vett liosz­szanti függőleges síkú .metszetet mulat. ÍVzl 1 és 2 cisapágytokokiat a reájuk támasz­kodó 3 gerenda hidalja át, mely a példa­képen ábrázolt kivitelnél a szekrény tartö­ként kiképezett főtartó belsejében van el­helyezve és két vége a találmány szerint a csapágytokokon túlnyúlik. E túlnyúló 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents