133078. lajstromszámú szabadalom • Vasuti forgóváz

Megjelent 1944. évi szeptember 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^í SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133078. szám. V/b. osztály. — G—9494. alapszám. ^—•——••••• mi.« •••••• ••• .H.II-1111 rminnawMiimn—— ——«—«•— Vasúti forgóváz. Ganz és Társa Villamossági-, Gép-, Waggon és Hajógyár Részvénytársaság, budapesti cég. A bejelentés napja: 1942. évi májas hó 5. A találmány vasúti forgóvázaknak' arra. az igen elterjedt csoportjára vonatkozik, amelyeknek rugózása úgy van megoldva, hogy a jármű azonos oldalán fekvő- két-5 két csapágytokra egy-iegy hosszanti ge­renda van rúgőzatlanul feltámasztva, vagy felfüggeszlv/e,, s e [gerenda veszi át a hord­rúgóklól és adja át a. csapágytokoknak1 a jármű rugózott súlyát. Ily gerenda az iév-10 tizedek óta használatos, ,a csapágy tokok felső lapjain támaszkodó, de támaszközé­ben erősen lehajló u. n. haLlyúnyakgeren­da, amely mellett újabban terjedni kez­denek egyenes gerendák is. Bár ezekre néz-15 ve a »hattyúnyak« megjelölés természete­sen nem jogosult, a találmány leírásánál és az igénypontokban, ezt a megjelölést mégis oly általánosító értelemben használ­juk, mely az azonos célú egyenes geren-20 dákat is magában foglalja, mivel ez utób­biak szerepe és sajátságai általában, de különösen a találmány szempontjából az eredeti 'értelemben veti hattyúnyakú geren­dákéival azonosak. Í 25 A találmány az ily szerkezeid forgóváz oly megoldásában áll, amelynél a hallyú­nyakgerenda legalább részben az annak be­fogadására alkalmas forgövázfőtartó belse­jében van elhelyezve. 30 Ez az elrendezés pl. úgy valósítható meg, hogy a főtartót szekrény tartóként képez­zük ki, mikor is a hattyúnyakgerenda a találmány szerint teljes egészében a szek­rénytartói belsejében van elhelyezve és a szekrénytartóként kiképezett főtartó fala- 35 ban kialakított nyílásokon át áll a csap­ágyakkal, illetve rugókkal kapcsolatban. Ugyanígy lehetséges a főtartót lefelé vagy oldalt nyitott Útszelvénnyel is készíteni, s a baltyúnyakgerendát részben vagy egészben az Űrszelvény szárai közé helyez­ni. A főtartó állhat két párhuzamos ge­rinciemezű félből is, pt. II. keresztmetszet­tel, mely iesetben a hattyúnyákgerendát a kettős tartó közében helyezzük el. 45 A találmány szerinti elrendezésnek egyik nagy előnye, hogy a főtartó; és a híaljyú­nyakgerenda között működő rúgóerők ily elrendezésnél a főtartó szelvényének súly-' pontjához igen közel esnek, esetleg azon 50 át is mennek, s így a főtartóit csavarásra egyáltalán nem, vagy alig veszik igénye be, ami mellett érvényesül a hattyúiwak­gerenda és a főtartó már ismert egymás melletti elrendezésének az az előny is,t 55 hogy a szerkezeti magasság kisebb, mint egymáisfölötti elrendezésnél. Abból, hogy a főtartói legalább részben magában foglalja a hattyúnyakgerendát, az az előny is szár­mazik, hogy e két elem egymiáshoz képest 60 igen egyszerűen vezethető úgy, hogy egy­máshoz képest csak függőleges elmozdu­lásokat végezhessenek. Ha evezetés mellett gondoskodunk arról is, hogy a csapágyak vízszintes erőket is átvevő kötéssel legye- 65 nek a hattyúgerendához erősítve, akkor e szerkezet alkalmassá válik arra, hogy a csapágyaknak a forgóváz főtartóihoz vi-

Next

/
Thumbnails
Contents