133071. lajstromszámú szabadalom • Kettős kéményajtó betonból

Megjelent 1944. évi szeptember 1-én. MAGTAR KIRÁLYI _..A. SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133071. szára. VIII./k. (XVII./d. osztály. — B—15483. alapszám. Kettős kéményajtó betonból. Buchmayer Károly kőművesmester, Budapest. A bejelentés napja: 1942. június E. A l>etonból való, ismert kettős kémény­ajtónak azi a közös hátrányuk, hogy a ké­ménynek láncos golyóval való tisztogatása­kor, ha a láncos golyó a külső kéményaj­ö tóba ütközik, azt helyéből könnyen befelé mozdítja, gyakori esetben össze is töri, Az ily módon helyéből befelé mozdított vagy összetört, külső kéményajtó, lácos golyóval való tisztogatásakor, a belső kémény aj tót, 10 melyet helyzetében! a súrlódáson kívül sem­mi sem tart, a helyiség belsejébe löki. Ugyanakkor korom is hatolhat a helyiség­be és! kémény tüzékn$l a [tűz a helyiség! bel­sejére is átterjedhet, i 15 A találmányi szerinti betonból való, kettőí"a kéményajtó, (mely a betonból való, ismert Bnchmayer-rendszerű, továbbá a lejtős ve­zetésű, kettős kéményajtók tökéletesítése),, ezeket a hátrányokat teljes biztonsággal 20 elkerüli, a belső kémény aj tónak a he­lyiisjégjbe esését, koromnak <a helyiségbe hatölását, kéménytűz,' esetén annak a helyi-Bég belsejére vafó átterjedését megakar dályözza. i I ',''.• ; '•' A-:, találmány betonból yaló, kettős ké­ményajtó, jellemezve a belső kéményajtő­lapon rögzített zárszerkezettel és a keret­ben alakított, a ^árszerkezet nyelvét vagy ötlőjét a záróhelyzetébe .befogadó üreggel. A találmányt továbbá a belső kémény­ajtó alsó széléből |kiemelkedő nyelv és e nyelv kiemelkedő részét fcei^aió, a keret afeó szélében alakított üreg jellemzik. A mellékelt rajz a találmány három 25 30 példaképen vett megoldási alakját mu« 35 tatja. .Az | 1. ábra az ismert Buchmayer-rendszeríí., betonból való, kettős > kéményajtónak a 4. ábra A—B vonala mentén vett , na­gyobb léptékű, függélyes, metszete. A 40 2. ábra a belső kémény aj tónak a 4- ábra C—D vonala mentén vett,; nagyobb lépté­kű vízszintes; metszetei ,A 3. ábra a belső kéményajtó és a hozzá­tartozó zárszerkezet hátulnézete. A 45 4. ábra a Buchmayer-rendszerű, beton­ból való, kettős kéményajtó kisebb léptér kű elölnézete. Az, I 5. ábra a második megoldási alaknak a 2. ábrához hasonló, yizszintes metszte. A §0 6- ábra a régebbi tipusú, betonból való, kettős kéményajtó kisebb léptékű elölnéze­te, a találmány szerinti zárszerkezettél. A 7. ábra a 6. ábra F—G vonala mentén vett, nagyobb léptékű, (függélyes metszet. 55 • Az 1-^4- ábrákat ismertetve, a Buchma­yer-rendgfcerű, betonból való, kettős ké* ményajtó betonból való kerete —1—gyei, a külső, azaz ja kémény-nyílással szom­szédos, betonból való ajtólap —2—-vei, a 60 belső, azaz a fűlendő helyiség felöli beton' ból való ajtólap —3—anal v'an jelölve. A —2— külső ajtólap félhen­ger-alakú —4— felső széle az —1— keret félhenger-alakú —5— fészkébe illeszkedik. 65 Az —1— keretnek a <r-2--- külső ajtólap alsó ^szélével érintkező —fi— küszöbléoe a kémény-nyílástól a helyiség felé lejt. .Ez

Next

/
Thumbnails
Contents