133022. lajstromszámú szabadalom • Egymáshoz sorakoztatható, üreges burkoló tagok és ezek felhasználásával létesített, hosszúkás tárgyak

Megjelent 1944. évi augusztus hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 133022. szám. Vl/;a. osztály. — R—8391. alapszám. Egymáshoz sorakoztatható, üreges burk >lélagok és ezek felhasználásával létesített, hosszúkás tárgyak. Rédey Gyula oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 27. Már ismeretesek olyan használatit- és dísztárgyak, melyeknek tartószáruk van, mely spirális fémszalagból készül, minek folytán az' említett tartószar minden irány­ban hajlékony. Ilyen tárgyak példái bizo­nyos hajlított karú, asztali lámpák. A találmány célja ilyen száraknak és egyéb, maradandóan vagy rugalmasan haj­lékony, hosszúkás tárgyaknak, valamintme­rev, hosszúkás, burkolt tárgyaknak léte­sítése az ismerttől különböző, sokkal vál­tozatosabb kialakítást megengedő,, olcsóbb uódon. A 'találmány szerint evégből üreges tage cat állítunk elő, amelyek üregének — rend­szerint egymással szemben fekvő — két íyílása van. E tagokat úgy alakítjuk ki, íogy amennyiben azokat nyílásaikkal lán­»latosan egymáshoz sorakáztatjuk, a ta­»ok az üregük két nyílását összekötő irány­jói' elforgathatok. Evégből a tagok felüle­ét az üregük körül, rendszerint, domború 11. homorú forgásfelületként alakítjuk ki. bben az esetben az egymáshoz csatlakozó agok minden irányban elforgathatok. Le­iét azonban a tagok felületét az üregük :ét nyílása környezetében gerinc- ill. vályú­zerűen is megvalósítani, mely esetben az gymáshöz csatlakozó, ilyen tagok csak két, gymással ellenkező irányban forgathatók A következőkben a kiemelkedő vagy lozitív felületet általánosan domborulatn­ak, a bemélyedő (Vagy negativ 'felületet edig homorulatnak nevezem. Hosszúkás tárgyak előállítása ^végett a 35 tagok láncolatos sorakoztatása úgy tör­ténik, hogy a tagokat bármely keresztmet­szetű' huzalra, rúdra vagy csőre, vagy spi­rális tartóhuzalra, vagy pedig huzalt, ru­dat vagy csövet burkoló, spirális huzalra 40 fűzzük fel, még pedig úgy, hogy a szom­szédos tagok egyikének domborulata a má­siknak homorulatában feküdjék. A huzalt, rudat vagy csövet a tagok burkolatsze­rűen elfedik. l 45 Az így kapott, hosszúkás tárgyaknak ki­hajlító erőkkel szemben «tanúsított ellen­állása a burkolt elem' ilynemű ellenállásá­tól függ. A burkolt elemet anyaga ós mé­rete tekintetében, általában, úgy választjuk 50 meg, hogy az kihajutáskor új alakját még­tartja, még5 akkor is, /ha a tagokból alko­tott, hosszúkás tárgyra mint tartószárra bi­zonyos adott súly terhelés nehezedik. Evégi­ből a burkolt elén? ekkor képlékeny anyag- 55 ból van, mely azonban kis 'mértekben rugalmas äs lehet (anélkül, hogy ez a rugal­masság a tárgy alaktartóképességét leronta­ná. Kissé rugalmas, burkolt elem alkalma­zásáról akkor lehet szó, ha a tagoknak egy- 60 mással és1 a burkolt ielemmel szemben ki­fejtett, súrlódási ellenállása a rugalmas elmozdulásokat megtudja akadályozni. Más esetekben azonban lehet a burkolt elem oly ' mértékben rugalmas is, hogy : a súrlódási 65 ellenállásokat legyőzi és a ikihajlító .erő megszűntével ismét a korábbi alakját veszi fel. Végül a burkolt elemi teljesen .merev is

Next

/
Thumbnails
Contents