132989. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ruhaneműek megóvására illetve raktározására, továbbá kiváltképen a berendezéshez alkalmas ruhaakasztó

'Megjeleni 1914. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^BE SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132989. szám XVHI/a, osztály. — P—10292, alapszám. Berendezés ruhameuiűek megóvására, iÜclve ruk'áTO'iasúra, továbbá kiváltképen iá berendezéshez alkalmas raliaiakasztó. Puchmann Sándor ágyneműkészííőmester és Szilágyi Aladár kárpitos, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi október hó 27. Kórházakban, parti- és egyéb fürdőkben, zálogházakban, szűcsöknél és szabóiparo­soknál, istb., de magánháztartásokban is gyakran íelőfordul az, hogy ruhaneműeket 5 lehetőleg kíméletesen kell megóvás vagy raktározás céljából, pl. áltulajdonosok vagy egyéb szempontok szerint elkülönítve elhe­lyezni. A találmány célja oly berendezés létesítése, mely a fenti ifeladal; megoldásai. 10 akként teszi lehetővé, hogy az elhelyezett ruhaneműek egyúltatl molykárok és egyéb külső behatások ellen messzemenően ^vé­dcLlen legyenek tárolhatók. •A találmány szerint a fenti'cél elérésére 15 alkalmas berendezés legalább eg\ik haránt­széle menlén J)eerősíielt ruddal kimercví­leli. a rúdhoz erŐMlcíl akas/ló! iilné! I'o» va reirug^es/.lhcl'í zárható n\ ilhalő hossz­nyílással elláloll egyébkénl azonban zári 2o zsáklói. lovábbáezsák bc'sejébcn a/ emlí­lell rúdhoz erősílell lídböl- .vahimiiil c fülre függeszlhelő i-uhaakaszlóböl áll. 'A laláhnáin kulönöseii előmos l'oganalosílá­sá .szerint a zsák legalábbis elv hoss/niére 25 tü. hogv a bel'uggeszlell ruháaka^ztóra he­lyezel! nadrág. íelóllő vagy télikabát a zsákoji belül hosszaid kiltTÍLvt-- lehal ósz­szchajlogalás nélkül elrérjeji. Az említett hossznyílás- a hoz/ál'érbelőség inegkönm í-30 lése céljából- a legelőnyösebben, a zsák egyik oldallapjának középrészén lerúl el. Ámbár a hosszn\ ílás elzárására gombok, pl. momógombok is aikabnazhalók. mégis a találmány szerint előnyösebh — mert a ízsákba helyezett ruhaneműeket kifelé job- 35 ban ízárjuk el — ha a hossznyílás elzárá­sára az egyébként ismeretes '.húzózárat al­kalmazzuk. Szükség esetén ez a húzózár zárőbelyzetében kulcsos lakattal biztosít­ható ; 40 A találmány szerinti berendezéshez külö­nösen alkalmas ruliaakaszlot az jellemzi, hogy közös huzalra vagy fémrúdra felíű- :. zölten, legalább két kabát tartószerve van. Ez lehetővé teszi, hogy a zsákban felfügg45 gesztett ruhaakasztóra helyezett ,ruhane­műek lehetőleg kis téren legyenek elhelyez, hetők. A találmányt részletesebben a rajzon lálluló J'oganalosítási példája kapcsán ma- 50 gyarázziik meg., Az 1. ábra a lalálmány szerinti beren­dezés egyik .oldaluézclc- a 2. ábra az 1-ábrához képcsl niqgnövell léptékben a be­rendezés felső részleiének részben mels/ett 55 oJdalné/eie. A 'A ábra a ruhaaknszló néze­te A J. ábra ugyancsak megnöveli lépték­ben, a berendezés oldalnézetét, nyilntl ho.sszin ílásvil mulalja- iiogy a zsákba füg geszleli; ruhákal hordó akasztó is lálhatö 60 legyen. A/ .1. ábiM a 2 ábra '-. .'> \onaia menlén \elt melszet- a (5 ábra pedig az .">. ábrához hasonló melszeihen niódosíloll ki \ilell mulat. Az 1. és 2 ábra szerint a berendezés az 65 r a— zsákból, az e zsák felső haránlszélébe

Next

/
Thumbnails
Contents