132981. lajstromszámú szabadalom • Kerék nélkül is működő kocsi

Megjelent 1944. évi augusztus hó 1-iéii. MAGTÁR KIRÁLYT SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 132981. szám. XX/a. osztály. — H—11174- alapszám. Kerék nélkül is működő kocsi* Cs. Hódi Pál alkalmi munkás, Budapest. A bejelenté? napja: 1941. évi Június hó 3». A találmány célja a kocsiközlekedés le­hetővé tétele Í— (legalább bizonyos mérték­ig — <>ly vidéken, ahol az utak időlege­sen vagy állandóan (járhatatlanok, .vagy 5 kocsik számára nehezen járhatók, il­letőleg utak egyáltalán nincsenek. Ez az állapot pedig beállhat akár az! utak helytelen karbantartása, természeti csap]ások (árvizek), akár háborús okok, 10 pl. mesterséges elárasztás, robbantások és bombázások, hegyi-, esetleg trópusi erdei terepen való hadviselés következtében, slb. A találmány lényege lábban van, hogy a könnyűre készített kocsiszerkezet egyrészt 15 vezetékben eltolható és rögzíthető csapokon ágyazott, könnyű, pl. kerékpárkerékre em­lékeztető kerekekkel, másrészt a teherhor­dó állat szerszámjához kapcsolódó tartó­rudakkal van félszerelve, amely rudak mind 20 a kocsi elején, mind hátulján alkalmazást nyernek. A találmány szerinti kocsi lehetővé teszi, hogy a szállításban az állatokat kocsival Járható utakon vonóállatokként, kocsival 25 járhatatlan utakon pedig málhás állatok­ként hasznosítsuk anélkül, hogy átrakodás volna szükséges. A találmány szerinti ko­csinál ugyanis elegendő, ha az állatokat megfelelően átfogjuk és a kerekek forgás-30 csapjait felemeljük. Ekkor ugyanis a ko­csinak a talajra támaszkodása megszűnik éa a kocsi, a lartórudak közvetítésévél, a hordozó állatokat terheli. > Könnyebb terheléseknél két 'állatot hasz-35 nálunk, melyeket a vonóállatokként, elől fogunk a kerekes kocsiba, azonban a ke­i-ekek felemelése előtt iaz egyik allatot hát­ravisszük. Nagyobb terhelésnél három ál­latot használunk, melyek közül kettő rend­szerint elegendő a vontatásra, a harmadik 40 pedig hátul van befogva és vontatásnál pi­hen, viszont teherhordásnál íkb. a teher fe­lét hordja, míg a vontató állatok annak csak egy-egy negyedét. Hasonló < meggondo'á­sok alapján alkalmazhatunk több állatot 45 is. j A mellékelt rajz a találmány egy kiviteli példáját szemlélteti. Az 1. ábra a (kocsi távlati képe felemelt ke­rekekkel, zárt ernyőzéssel, három ló alkal- 50 mazása mellett. A / 2. ábra a ikocsi távlati képe talajon nyug­vó kerekekkel, nyitott ernyővel, lovak nél­kül. A 1 3. és 4. ábra tartórúd megerősítésére való 55 szervekkel felszerelt lószerszámrészek táv­lali képe. ( Az (1) kocsi (2) kerekeinek tengelycsap'­jai a (9) vezetékekben emelhetők illetve sülyeszthelők és véghelyzeteikben (megérő- 40 sílhelők. Az emelés illetve sülyesztés, vala­mint a rögzítés bármely alkalmas szerke­zettel történhet. A kocsinak lecsukható (5, 6, 7) ernyője van. A kocsihoz (10) lartóru­dak ka'pcsolódnak, melyek a (11, 22) lőszer- 65 számokon (14) csavarokkal erősíthetők meg. A vontató- és hordozó (3) lovak irá­nyítása (13) gyeplőszárakkal történik, me­lyeknek egyik ága a kocsi mögé fogott (3) ló zabolajához kapcsolódik. ; 70

Next

/
Thumbnails
Contents