132957. lajstromszámú szabadalom • Ablak-zsalú

Megjeleni 1944. évi július hó 15-ém. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 132957. szám. Yi.II/tl. .osztály. — P—10361- alapszám. Ablak-zsalu. Pálinkás László asztalosmester, Budapest. A bejelentés napja: 1S42. évi május hé 29. Ablak-zsaluknál a zj.alulevelek mindegyi­kéhez csalEikozópánlokat e:'ő;íie::ek, ame­lyek csnklósau közös állílórúdhoz vaunak kapcsolva. A csallakozópánlokal fém-5 bői készítik és facsavarokkal erő­sítik lel a i'a-zsaíu'e vetekre, az ál­'í'ók.aí o'ai ugyancsak í'é.ntő.l alítják elő. Eltekintve állói, hogy az iiyea vasalások előállítása a yniai anyaghiány 10 miatt akadályba ütközik, a vasalások elő­állítása és felszerelése köllsiéges és körül­ményes, azonkívül a csatlakozópántok fel­erősítő csavarjai, melyek csak vastagabb zsalulevélbe erősíthetők, az esőzésnek és 15 erős napnak kitett zsalulcve'eken megla­zulnak, a pántok leesnek. Ezek a zsaluk kifogást a'an inííkö;'é.:ét és pontos 'zárását zavarják. E hibák nehezen vagy egyálta­lában nem javíthatók. A találmány szerinti ablak-zsalu mind e hátrányt kiküszöböli. Előnye, hogy feles­legessé válik a fém áüítórúd és csatlakozó­pántok1 .alkalmazása; előállítása egyszerű és olcsó, bárm.ly méretű zsa ú'e.e'ekliez hasz­nálható, azonkívül tartós, , működtetése könnyű és pontosan záró. A találmány lényege az, hogy a zsalu­levelek felső széléhez egy-egy gyűrűscsa­var van erősítve, amelyeknek kiálló, gyű-30 rűs részei, váltakozva, faanyagú állítórűd két oldallapjára feküsznek és c helyzetük­ben fe'e:c:avarokkal vannak csuklósan az áilí ó'Cdhoz erősítve. A csatolt rajzon a laláimáuv szerinti 20 25 ablak-zsalu példaképen felvett kiviteli alak- 35 ja van feltüntetve. Az 1. ábra az ablak-zsalu .elölnézete, a 2. ábra az ablak-zsalu .oldalnézete, az ablakkeret elhagyása mellett, a 3. ábra nyitott helyzetű .zsalulevél na- 40 gyobb méretű oldalnézete, a 4. ábra pedig a csukóIthelyzetű zsalulevél egy másik kivileli alakjának oldalnézete. A rajzon —a— az ablakkeret, amely tet­szés szerinti szerkezetű ó,s kivitelű lehet; 45 ~-b— a zsalulevél, —c— az állílórúd, —'dl— pedig a zsalulevél forgócsapja, mely is­mert módon van az ablakkeretben ágyazva. A —c— állílórúd faanyagú és ugyancsak ismert módon le-fel 'tologatható; mikor.is 50 a csuklósan hozzákapcsolt —b— zsalule­velek, a — d^- forgócsap körül; nyitott vagy csukott helyzetbe forgathatók. Mind­együk -—b— zsalulevél .felső éle mentén egy-egy --e— csavar yan a zsalulevélbe 55 csavarolva, melynek kiálló vége -—f — gyű­rűvé van kialakítva. E gyűrűk úgy vannak elrendezve, hogy váltakozva az állílórúd egyik vagy másik oldalára nyúlnak és lapjukkal az állílórúd lapjára 'feküsznek 60 fel és így la rudat közrefogják. Az —f— gyűrűket a nyílásukon átdugott —g— csa­varok csuklósan erősítik a —c— állító­rúdhoz. Célszerű a gyűrűk egyik eyagy. mindkét oldallapjára egy-egy alátétkarikát 65 helyezni. Az 1—3. ábrákon feltüntelelt kiviteli alak­nál az -—c — gyűrűscsavar a —b— zsalu­levél felső éle mentén van becsavarolva.

Next

/
Thumbnails
Contents