132922. lajstromszámú szabadalom • Tágulási kiegyenlítő szrkezet, mely hullámosfalú csövet tartalmaz, hőigénybevételnek alávetett csővezetékekhez

Mefjefcal I»14. évi Julius hé 13-én. fT A fi Y ft R !«; H; .'• L YI fa, . fl SZAJAJUUll 81RQSÁQ -_-_. *BP SZABADALMI LEÍRÁS 132922. szám V r|.|, 4lLj ..S/l,lv I) M». Tágulási klijOr.i'i » MrknH mrh huUáiuusfalú r»ü\tl tartalmaz­holgénvbrvérlekn-k aláv HHIcsővezetékekhez. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stnttgart-Untertürkheím. A hej. lenié* napja: IS 12 évi ai^if/lu* hé I« N«s» la sági rtsübbsége: 1941. évi augusztus hi 21 A találmány hullámos :'aiú eiftvH | trial­mázó tágulási kiegyenlítő sz i k<vei hö­•fgéit\l;culeieknek alávetett CSŐtTZetékek« hez, kü'önóen oly mo;o.o« éjt l um-.«ii kivezető c övekhez, unu-lj ,nck a kipuil •• fjoU gázokkal hajlóit turbináik vannak és amelyeknél a hu.lámo.falú csőszakasz kél CM') karimái közé van hegesztve. Az ilyen tágulást kicgycuiiló testeket a ke lö rugalmasság Nirrifléze végett kit falva;tagságokkal szokták készíteni, úgy­hogy azok nagy bötnérséklctrkkei szem­ben érzékenyek. Az i-mcri incn u!dásoknál áramlá i veszteségek elkerülése végett « bejövő vezetéket meghosszabbítják, >.gy­hogy u a hullámosfalú csőtől Len béléscsövet alkot Egyben a békfa a húllámosfalú csövet a gá nek közvetlen átmenetével szemben védi. Mi­vel a liul'ámosfalú csö csekéh fa sága mellett a cső revésedéai • cs» szi­lárdságát lényegesen befolyásolia, a Imi­lámosfalű cső élettartamának lokozá a vé­gell a cső mindennemű túlhcvulévéi meg keil akadályoznunk. Az ilyen húllámosfalú eső booluaxui igcnyLcvélcléiick csökkenté e \é,ell a l ..­lálmány éi*lelmé!:eii a IH; < a hul­lámú ült'* isi közüli] hői. am'ád legalább is az utóbbi hegesztési helyeinek ikö/rlé­ben gátló, vagy pedig az < mlíleil hegceav ló-.i helyek hűtésére alkalmas, külön-kú­löu vagy együttesen alkalmazotl szervek* kel szűntetjük szeg. A lal ihnány érte mé' en lovűbljá előnyös, Im ii Isélétt alkotó csövei hőszigetelő anya­got, például gázt tartalmazó közös len­gehri köpeny veszi körül. A béléscső és a bulláim «Falú csö közüli egymást álla­poté« kdsöstengelyfl és a húllámosfalú cső- < \e. közvciL-n hőbcliaiá okkal szcmlH-ii védő t*vi|cI(iaiot rendezhetünk el. A találmány további részleteit a raj« kapcaaii magyarázzuk. A lorró gáz a nyíl irányában az 1 cső- , IM'ÍI a 2 liéíé-Scsövön ál a 3 csőszakaszba áramlik. Az 1 és 3 csőszakaszoknak 1 ille­tőleg 5 karimáik vannak, melyek közöli liuil.iinosialú és a I és f» karimákat egy­mással összekötő l> csövei reiulezlünk cl. | A 2 béléscsövet 7 szigetelőköpeny vesd körül é* a két csö közötti közt 8 hőszige­aoyag tölti ki. A 2. ábralxrli kivilelnél a szigclclökö­l'cny beivel 9 é> 10 csőtoldatok foglalják i cl, melyek egymást a bullámüslalú csö közepe iáján átlapolják. Kísérleteink folyamán megállapítotiuk, hogy az ilyen hulláin.»fald csöveknél el­rban a cső végeinek a szomszé.íos ka- i rimákkal való kőié i bc'ye roncsoló;lik el. II ősorhast tehát a húllámosfalú cső e resaéhreztelett szakaszait kell höbchalá­sokka] nemben megvédeni. Ezérl a ia­lálmány élteimében a hullámosfalú esö regein hűtőlevegő cl útja. t 11 köpenyekel alkalmazunk. (3 ábra). A köpenyek ÍM'ISC-jé!:e |)élilául jármíí inenetsze'él áramoltat­juk. A 4. ábrabeU kivitelnél a 2 é> a 3 ábra-

Next

/
Thumbnails
Contents