132905. lajstromszámú szabadalom • Gép beton, agyag vagy más anyagból való döngöléssel készült csövek előállítására

Megjelent 1944. évi július hő 15-én. BIRQSA& SZABADALMI LEÍRÁS 132905. szám XVII/a. (XVII/íL, XVII. f.) osztály. — K—15810. alapszám. Gép for lön, agyag vagy más anyagból való ilöngöléssel készüli csövek előállítására. Krausz László Béla gépészmérnök, Budapest. ;A; bejelenlés napja: 1941(. ( évi szeptember hó 9. Betonból, agyagból vagy más anyagból való döngöléssel készült csövek előállítá­sára eddig külső alakmintát (csőformát) és benne elhelyezett belső köpenyt, ugy-5 nevezett magot használtak. Az anyagot a mag köré szórták, amit azután alkalmas döngölőszerszáramal küröldöngoltek. E műveletet addig folytatták, míg a mag kö­rüli hézag teljesen megtelt anyaggal, az-10 után elkészítették a csövek csatlakoztatá­sára való karmantyút, majd a magot ki­emelték és a külső csőformát pedig szét­vették. E művelet nehézkes és hosszadal­mas. 15 Ismeretesek gépek is, melyek a fárasz­tó és lassú döngölési-munkát gépi erővel végzik és emellett a kézi erővel döngölt csövek ama hátrányát is megszüntetik, hogy t. i. e csöveknél a döngöíési- illetőleg 20 adagolási rétegeknél az anyag gyakran el­válik egymástól és nem ad egységes szi­lárdságú csőfalat. Az ily gépek legismer­tebb fajtájánál forgó hengert (alkalmaz­nak, melynek egyik végén lapos esavar-25 felület van kialakítava illetőleg (megerő­sítve. E forgó hengert megfelelő szerkezet a gép csőformájába viszi, miközben egyen­letesen anyagot szórnak a csőformába és az anyagot a forgó henger, csavarmenete 30 révén, szorosan egymáshoz nyomja, vagy­is tömöríti. Az ily módon előállított cső minősége azonban gyakran nem kielégítő, mert tömörítőhenger forgása közben a cső belsejében nem kívánatos nyomokat, 35 dudorodásokat okoz, továbbá üzemközben a forgó részek, melyek az anyaggal érint­keznek, nagy mértékben kopnak, ami a gyártás menetét idővel károsan befolyá­solja, egyszersmind a cső minőségére is hátrányos. 4Q Ismeretes oly gép is, melynél külső for­mába helyezett belső csőköpeny körül az egyenletesen beszórt anyagot le- és felfe­lé mozgatott döngölőeszközökkel körül. döngölik. Az így előállított csövek két vé- 45 gének nyílása nem egyező átmérőjű, mert a mag kúpos. Ismeretes oly gép is, amely­nél a döngölés a kézi erejű döngölés elve szerint történik, azonban a döngölőszer­számokat villamos vagy sűrített levegővel 5 Q (pneumatikusan) meghajtott eszközök működtetik. A találmány ez utóbbi gépek hátrá­nyait kívánja megszüntetni. Előnye, hogy a gépnél az eddig nélkülözhetetlen és a 55 cső elkészülte után kiveendő belső magra, illetőleg köpenyre nincs szükség, mind­amellett e géppel előállított csövek teljes hosszukban azonos átémrőjűek. E géppel előállított csövek egyenletes szerkezeti- go összetételűek, egyenletesen tömörek és pontosan meghatározott méretűek. A találmány szerint a külső csőformá­ban fokozatosan felfelé emelkedő függé­lyes tengely van elrendezve, mely tengely 65 alsó végén az előállítandó cső belső átmé­rőjét meghatározó henger van cserélhető .aódon erősítve. A tengelyre a célszerűéi villamos motorral mozgatott döngölőesz­közökkel egyesített cső van ráhúzva. A 70

Next

/
Thumbnails
Contents