132893. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rostanyaglemezből való edények előállítására

Megjeleni 1944. évi jú::ius hó 13-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 132893. szám. XX/í. osztály. — C—5665. alapszám. Eljárás rostanyaglemczből való edények előállítására. Schlesische Cellulose- und Papierfabriken Ewald Schoeller & Co. cég, Sacrau (Szilézia). A bejelentés napja; íl$42. évi augusztus hó 14. Víz- és zsírálló papirosedények előállítá­sakor általában először magát az edényt ké­iszíák el és ezt azután különféle vegyszerek­kel bevonva vagy telítve víz és zsírállóvá te-5 szik. Ugyanis a ,már telített papíroslemezt edénnyé alakítani igen nehéz, mert a cél­nak megfelelő telitőanyagok olyan merevvé és keménnyé teszik a kartont, hagy a széle­ket peremezni, h'..ri.yol készíteni és a ít-ne-10'ket felerősíteni nem jlehet. Már javasolták ugyan az előzetesisn kezelt papiroslemezek cjsszeenyvezését is, de ezt az egyébként is nehézkes íelada;ot olykép pró­bálták megoldani, hogy a felvitt enyvet 15 először megszárították, majd újból megned­vesítették. Ez a javaslat azonban nem fog­lalkozik a lelítőanyaggal előzetesen megke­ményített papíroslemez alakításakor jelent­kező nehézségekkel és a vonatkozó szahadal-20 mi leírásból is kitűnik, hogy ott lágy anyag­ról van szó. Lágy nyersanyagból készült edényeknek azonban nincsen tartásuk. Fő­leg fémbádogból készült edények pótlásira szánt nagy vedrek csak akkor használhatók 25 ha anyaguk nagyon kemény és merev. A találmány szerint úgy készítünk ke­mény cs merev vedreket, hogy a papíros­lemezt ismert módon fehérjeanyagokkal}­például áilatf enyvvel és formaldehiddel ke-30 méuyítjük. Az ismert eljárásokkal ellentét­ben azonban ezt a keményí test még az edény elkészítése előtt végezzük, (azaz' a sz?J,ag­vagy tekercsalakú papíroslemezen. Az állé­konyság növelésére több a:*r'Uos vagy ha-35 siojnló keményítendő fejérjeanyagu. réteg egymásra is ragasztható. így a a kiindulási anyagnál sokkal keményebb és merevebb anyagot kapunk, amely teljesen zsírálló és a vízielvevőképésfsége is igen csekély. Az ilyen ányagüt eddig nem lehetett a 40 szokásos feldolgozógépeken edényekké ala­kítani, mert ahhoz tüi merev. Ezért a talál­mány szerint az anyagcikket illetőleg ivet az az alakítandó helyeken, a megmunkálás; elölt annyi ideig vízbemjerítjük, amig egy- 45 részt a megmunkáláshoz szükséges mér­tékben meglágyul, 'másrészt azonban még olyan kemény, hogy alakiját megtartja. E célból a készre-ragasztott darlabot alsó és felső szélével kb. 10 percig vízbe állítjuk. 50 A sajtolóformákat célszerűen gázzal vagy, villamosan fűtjük, hogy az alakításkor egy­bejti a felvett víz is jelpárologjon és1 az anyag könyebben is hajlítható legyen. így eljárva a bádogcíomagolás pótlására 55 használható nagy edényeket olyan szilárd­ra lehet készíteni, hogy borító csomagolás nélkül szállíthatók és előállításuk is olcsóbb, A vízállóság növelésére .természetesén az edényeket belül par|affin, műgyantái vagy 60 hasonló bevonattal is lehet ellátnpl . 'Szabadalmi igénypontok : 1. Eljárás edények előállítására rostanyag­lemezből, amelyre jellemző, hogy ehhez előzetesen keményített fehérjeanyagokkal teljesen átitatott lemezt használunk. 65 2. Az 1. igénypont szerinti .eljárás, fogana­losítáisi módja, ámeilyjre jell|e;mzó', hogy

Next

/
Thumbnails
Contents