132876. lajstromszámú szabadalom • Gáz- vagy gőztöltéses villamos kisütőcső

Migji'íiiií 1944. évi júiiíus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 132876 szám VII/g. osztály. — F—9849, alapszám. Gáz- vagy gőztöltéses villamos kisülöcső. „Fides Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerb­lichen Schutzrechten mit beschränkter Haftung", Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft Berlín-Síemensstadt-í cég jogutódja. A bejelentés napji: 1942. ©vi május há 28. — Németországi elsőbbségi: 1941. évi május hó 39. A találmány gáz- vagy gőztöltéses, ve­zérelhető villamos kisütöedény, melynek fémes fala van. A találmány értelmében a gyakorlatilag síkfelületű anóda a hen-5 geres edény egyik végét vákuumot tömí­tően zárja le, míg az edény másik végét üvegből vagy üveghez hasonló anyagból készült beforrasztott oly test zárja le vá­kuumot tömítően, amellyel a katóda hoz-10 závezetései és a katódát edényalakban körülvevő és a kisülést átbocsátó, legalább egy nyílással ellátott vezérlő elektróda vannak az edény falába forrasztva. A találmány egyik példakénti kiviteli 15 alakját a rajzban metszetben tüntettünk fel. 1 a fémes edényfal, amelynek egyik végét az edény falával összehegesztett 2 anóda vákuumot tömítően ^árja le. 3 a katóda, előnyösen izzókatóda, amelynek 20 a hősugárzást árnyékoló 4 védőernyője van és amelyet az edényalakú 5 vezérlő elektróda vesz körül. A vezérlő elektródá­nak az elektronsugarakat átbocsátó 6 nyí­lása van. Az edény másik végét üvegből 25 készült, beforrasztott 7 test vákuumot tö­mítően zárja le. A 7 üvegtestbe forrasz­tottuk a katóda 8, 9 és 10 árarnhozzáveze­téseit és az edényalakú vezérlő elektróda hengeres, az edény tengelye irányában el-30 -helyezkedő részét. A tárcsa- illetőleg- du­góalakú üvegtesten áthatoló elektródaré­szek, valamint áramevezetékek a cső fog­lalatában elrendezett érintkező részekkel közvetlenül érintkező testekként alakítha­tók ki. 35 A találmány szerinti megoldás előnye a kisütöedény egyszerű szerkezete, nagy mechanikus szilárdsága és könnyű előál­líthatósága. Szabadalmi igénypontok: 40 1. Vezérelhető villamos kisütöedény, melynek gáz- vagy gőztöltése és fémes edényfala van, malyre jellemző, hogy a gyakorlatilag hengeres edény egyik végét gyakorlatilag síkfelületű anóda, 45 míg az edény másik végét üvegből vagy üveghez hasonló anyagból készült, be­forrasztott test vákuumot tömítően zár­ja le; mely beforrasztott test közvetíté­sével vannak a katóda áramhozzáveze- 50 tései és a katódát körülvevő edényalakú és az elektronokat átbocsátó legalább egy nyílással elátott vezérlő elektróda az edény falába forrasztva. 2. Az 1. igénypont szerinti kisütő edény 55 kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy a beforrasztott? üvegtesten ''áthatoló és a beforrasztott üvegtest közvetítésével az

Next

/
Thumbnails
Contents