132854. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bőr vízhatlanná tételére

Megjeleni 1§44. évi június hó 15-én. MAGYA1 KIRÁLYI SZABADALMI BIBOSAG SZABADALMI LEÍRÁS 1328S4. szám;. Xl/a. osztály. — F—10155. alapszám. Eljárás bőr vízhatlanná léteiére» I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1933. é,vi augusztus hó 15.* Ugy találtuk, hogy bőrt vízhatlanná te­hetünk, ha nagyobb molekulasúlyú; alifás alkoholok viniléterei hígfolyás ál­lapotú polimerizálási termékeivel impreg-5 náljuk. Erre a célra pl. az oktil-, undecil-,, dodecil-, cetil-, okladecil-. vagy oleilalko­hol, valamint az oklodecandiol viniléte­reinek vagy ilyen vagy hasonló nagymo­lekulájú alkoholoknak olajok és zsírok ka-10 tali tos hidrogénezésével vagy paraffin­szénhidrogének oxidálájsávál vagy egyéb módon előállítható keverékei viniléterei­nek polimerizátumai alkalmasak. Á ki­indulási anyagként alkalmazott alkoholok _15 helyettesítőket, pl. .halogénatomokat is tar­talmazhatnak. Az ilyen alkoholok polivinilétereí, me­lyek legnagyobbrészt .viaszszerű anyagok!, a 734129. számú francia szabadalmi leírás 20 szerint állíthatói* elő. E polivinilétereknek az a tulajdonságuk, .hogy a viaszí'eldol­gozási technikában szokásos oldószerekH ben nagy töménységgel oldódnak. Különö­sen jól oldódnak terpentinolajban, ben^ 25 ?in- és benzolszénhidrogénekben és ha­sonló anyagokban. Az ilyen oldószerekkel nehézség nélkül 30—50»/o-os, tiszta, közön­séges hőmérsékleten meg nein dermedő hígfolyós oldatokat készíthetünk. E poli-30 Viniléterek továbbá jól oldódnak butil­acetátban, ciklohexanolacetátban, ciklohe­xanonban, metileiklohexanonban, továbbá halogénezett szénhidrogénekben,, metilén­kloridban, vagy etilénkloridban. A poli­viniléterek egyes olajokban. <jpl. ásvány- 35 olajoktan, olívaolajban, szezámolajban^ lenolaj ban vagy faoíajban is jól oldódnak. A bőrt oly módon impregnálhatjuk, hogy az említett polimerizálási termékeket meg­olvasztjuk, vagy oldószerben oldjiüí és a 40 bőrt a forró őmledékbe vagy közönségek vagy gyengén fokozott hőmérsékleten az oldatokba merítjük. Az ömledékhez vagy az oldatokhoz még «gyéfa vízhatlanná tevő anyagokat pl. ola- 4S jókat, zsírokat, viaszokat és hasonló anyagokat adagolhatunk. Az említett anya­gokat ismert módszerek szerint készített emulziók alakjában is alkalmazhatjuk. Az így kezelt bőrt ledörzsölés után levegőn 50 szárítjuk. A találmány szerinti eljárás kü­lönösen alkalmas talpbőr, .ruházati bőr, sporteszközökhöz való bőr és hasonló bő­rök impregnálására. 1. példa: 55 Száraz krómcserzégű talpbőrt rövid ideig megömlesztett poliviniloktjodecüélerbe he­lyezünk, a bőrt ezután a levegőn kihűlni hagyjuk és nagymértékben vízhatlan ter­méket kapunk. 60 Igen jó (hatást érünk el akkor is, ha nö­vényi cserzésű talpbőrt, mintegy 30—60 percig poliviniloktodeci'é'.ernek szénlelra­kloridban való 10—• 20°/o-os oldatába he­lyezünk. -Az oldattal teljesen átjárt bőrt 65 *Ez a nap a 2810/1942. M. E, s^- rendelet 4'. §-a értelmében a volt jugoszláv ható' »ágnál annak1 "idfején tett szabadalmi bejelentés napjai

Next

/
Thumbnails
Contents