132850. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hidegben gyorsan keményedő sav- és alkali-állandó masszák előállítására

Megjelent 194Í évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIR0SA6 SZABADALMI LEI 132850. szám. IV/h/l. osztály. — F—10Ó80. alapszám. Eljárás hidegben gyorsan keményedő sav- és alkáliállandó masszák (lőállítására. I. t. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1938 év.i november hó 8.* — Németországi elsőbbsége: 1940. évi november hó 24. Jugoszláviai szabadítom száma: 15147, Ismeretes már olyan eljárás, melynek éi-i telmében hidegen gyorsan keményedő fe­í nolformaldehidgyantamasszákat oly mó­u doh állítanak elő, hogy oly fenolformalde-5 hidgyantákhoz, melyek csupán annyira vannak kondenzálva, hogy még folyékony állapotúak, vizzel szemben semleges kém­hatású aralkilkloridokat és -szulfátokat adagolnak. 10 Ugy talál tuk, hogy az aralkilkloridok vagy •szulfátok helyett vagyi mellett a megfelelő alifás észterekét és észterszerű vegyületekfet is alkalmazhatjuk, ha a keverékekben e ve­gyületeken kívül meg ,oiy ismert savanyú 15 vagy semleges kémhatású adalékanyagokat is alkalmazunk, melyek a fenolformaldqi hidmasszák megszilárdulását önmagukban is létrehozzák, mint pl. az aromás szulfo­kloridok. i 20 Az említett észtereket vagy észterszerű vegyületeket vagy önmagukban vagy töltő­anyagokkal kapcsolatban és adott esetben ezenkívül jő hővezető anyagok, pl. szi­lícium, sziliciumvegyületek, vagy grafit 25 adagolása mellett a folyékony formaldc­hídgyantákba a keményílőszerekkel fcgy­idéjűleg keverjük be. A masszákat célszerűen oly módon állít­juk elő, hogy az előkondenzált, még folyé-30 kony fenolformaldehidgyantát vagy ennek oldatát "a fenteinlílett észterekkel vagy ész­terszerű vegyületekkel keverjjük és tárol­juk. Ebben az esetben célszerűen olyan észtereket alkalmazunk, melyek Önmaguk­ban a gyantamasszák megkeményedóséti 35 még nem idézik elő. Használathoz ezután az említett folyékony keveréket szilárd laptasztóliszttel elegyítjük, mely keményít lőszereket pl. aromás szulfokloridokat,, úgyszintén savanyú vagy semleges perszul­fátokat, titánszulfálot, vagy fémdioxidokat, mint ólomszuperoxidot, vagy mangándi­oxidot szilárd alakban tartalmazza-és emel­lett célszerűen közömbös töltőanyagokat is tartalmaz. Az ilyen masszákkal tapaszthatunk, va­kolhatunk, vagy betor.szerű borításokat, va­lamint alaktesteket, pl. téglákat, lapokat, vagypedig szűrőköveket vagy szűrőfeneke­ket készíthetünk, melyek szilárdak, kemé­nyek és mechanikus, valamint kémiai tá­madással szemben ellenállóak. Ha megfe­lelő folyékony fenolíormaldehidgyantá-' kat alkalmazunk, pl. olyanokat, melyekben a fenol és a formaldehid mol-viszonyaj 55 1:1,4, vagy pedig a beadagolt észlerszera vegyület fajtája szerint egyéb mol-viszonyú gyantákat alkalmazunk, oly termékeket ka­punk, melyek nem csupán savakkal, ha­nem alkáliákkal szemben is állandóak. Különösen utalunk arra, hogy az eddig ismert keményítőanyagokkal vagy szerek­kel szemben a különösen jő kémiai állan­dóság, különösen alkáliákkal szemben, csu­pán az említett •észtereknek vagy észtersze­rű yegyü'eteknek'akeméVjyedést ünmaguk­* Ez a nap a 2810/1942. M. E. sz. rendelet <2. §-a értelmében a román hatóságnál annak idején tett szabadalmi bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents