132827. lajstromszámú szabadalom • Csőszakaszt alkotó idomtégla hőcserélők függőleges füstgázcsöveihez

Megjelent 1044 évi j#iius Sió 1-én. »MM E1KÁ1/TÍ SZABAMtM BIRdSÁ« fc *-• SZABADALMI LEIRAS 132827. szám. XVIl/e, (XYlI/e.) osztály. — E—5774 alapszám. Csőszakaszt alkotó idoiniéglia hőcserélők* függőleges füslgázesöycihiez. Dr. Eckert Frigyes gyáros, Berlin-Charlottenburg. A bejelenté» napja: Í942. évi áprflis hó i'l. — Németországi elsőbbsége: i#41. évi jú!iit# hó 7. A találmány csőszakaszt alkotó oly idomtégla hőcserélők függőleges füstgáz­csöveihez, amelynek betétdarab megtámasz­tására és a csőszakaszok közötti hézag tö-5 mítésének előmozdítására alkalmas körül­futó dudora van. A találmány lényegének és előnyeinek bővebb magyarázatát a csatolt rajz nyo­mán adjuk, amelyben 10 az 1. ábra a találmány szerinti idomtég­lával készült keresztáramú- ellenáramú hő­cserélő keresztmetszetének távlati képe, a 2. ábra az idomtégla keresztemetszete,. a 3. ábra az idomtégla felülnézete és 15 a 4. ábra az idomtéglának az 1. ábrától eltérő alkalmazási módjának szemlélte­tése. Az 1. ábra szerinti hőcserélő működési módját a rajz oly világosan mutatja, hogy 20 nem szorul magyarázatra. A hőcserélőnek füstgázcsöveit, amelyeknek egyikét a raj­zon metszetben látjuk, 1 csőszakaszok és 2 betétdarabok alkotják. E betétdarabok arra hivatottak, hogy elválasszák az egyes 25 légcsatornákat egymástól és hogy biztosít­sák a füstgázcsövek közét. A betétdara­bok és az 1 csőszakaszok végei között egy­egy felső —3— és alsó —4— hézag adó­dik. A 3 hézag tömítése sem a hőcserélő 30 építésekor, sem az üzem közben nem okoz gondokat, azonban a 4 hézag függőleges részéből az esetben, ha ez a 3 hézaggal azonos kialakítású volna., a tégláknak az első hevítéskor bekövetkező elmozdulása 35 folytán kiesnék a tömítőanyag, mielőtt 40 45 még szilárddá égetődhetett volna. A hasz­nálatos hőcserélők esetében ez tényleg be is következik s a tömítés ennélfogva csak a hézag keskeny vízszintes részére szorít­kozik. A találmány sezrinti idomtégla körülfu­tó 5 dudora meggátolj &> cl tömítőanyag ki­esését a hézag függőleges részéből s ezen­felül még meg is hosszabítja a hézagot vízszintes irányban, azaz járulékos tömí­tési lehetőséget nyújt. A találmány rend­kívüli egyszerűsége mellett meglepő elő­nyökkel jár, mert lényegesen kibővíti a hő­cserélő alkalmazási lehetőségeinek terét és tetemesen megjavítja a hőcserét, mivel a 50 jobb tömítés nagyobb nyomáskülönbsége­ket tesz lehetővé a légcsatornák és a füst­gázcsövek között. A fűtőfelületnek a hőcse­re megjavítása érdekében való megnagyob­bítása ugyanis csak a fűtőtestek fokozot­tabb megosztása útján lehetséges, ez azon­ban a légáramlás ellenállásának megnöve­lésével jár, tehát nagyobb nyomást igé­nyel. A 4. ábra szerinti kivitel esetében az 1 csőszakaszok közvetlenül érintkeznek egy­mással, mert a 6 betétdarabnak nincsen a csőszakaszok közé behatoló kiug Ez esetben tehát a betétdarabot csak az 5 du­dor tartja. A betétdarab könnyebb és a 65 füstgázcsövek rövidebbek, mint az 1. ábra szerinti kivitel esetében, de a hézagok ugyanolyan hosszúak, mint ott. Szabadalmi igénypont: Csőszakaszt alkotó idomtégla hőcserélők, 70 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents