132760. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szennyezések és zsíros anyagok textilanyagokból való eltávolítására

Megjelent 1944. «vi Május hó lttön. MAGTAB KlRiLYl SZABADALMI BIEÓ3ÍG SZABADALMI LEÍRÁS 132760. szám. I/j. osztály. — Sen—61€3« alapszám. Eljárás szennyezések és. zsíros anyagok textilanyagokból valói eltávolítására. Hermann Schubert gyáros, Zittau i. Sa. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 6. — Németországi elsőbbsége: J941. évi május hö 16. A találmány eljárás szennyezéseknek, különösen zsíros anyagoknak textilanya­gokból, különösen nyers gyapjúból és nyers pamutból való eltávolítására. 5 Zsíros anyagokat és egyéb szennyezése­ket textilanyagokból rendszerint szappan és adott esetben zsíroldószerek és alkáliák együttes alkalmazásával távolítják el. Ez az eljárás iazonban javításra szorul, mivel 10 a szappan lúgos oldatban a ftextilnyers­anyagokát, különösen a gyapjút, bizonyos mértékig megtámadja és ezenkívül a szap­pan csupán korlátolt mértékben áll rendel­kezésre. A, tisztításhoz számos, a szappantól el­térő anyagot javasoltak. Ilyenek például fehérjesavak lebontási termékei, nagymo­lekulájú alifás alkoholok kénsavészterei vagy alkilnaí'talinszulfosavak. Ugy találtuk, hogy szennyezések, külö­nösen a zsíros anyagok eltávolítására tex­tilanyagokból, különösen textilnyersanya­gokból, például nyers gyapjúból és nyers pamutból, csekély költséggel és kitűnő 25 eredménnyel alkalmazhatók a vízben old­ható, különösen nagymolekulasúlyú lignin­átalakulási termékek. E termékek erősen bezsírozott anyagok, , például tisztítóron­gyok és munkásfehérnemű tisztítására is 30 alkalmasak. Az esetleg feleslegben je­lenlevő alkálitartalom a textilanyagot, pél­dául gyapjút nem károsítja, ami íeltehe­. lően az anyag kolloidkomplex természeté­re vezethető vissza. 35 Kitűnő eredményeket kapunk oly olda-15 20 tok alkalmazásával, mélyek a fa hidraUzi­sónél kapott ligninek alkáliákkal való ke­zelésekor keletkező termékeit tartalmazzák« A fa hidrolízise a lignin vegyületeket arány­lag kis mértékben támadja meg, mivel en- 40 nél az eljárásnál csupán az a fontos, hogy a cellulózát a ligninvázból kioldjuk. Ennek következtében ez a lignin aránylag kis mórtékben bontódik le és nagyobb moteku« lájúj mint a szulfitcellulózaeljárással ka- 45 pott lignin, melynél ismeretesen az a cél» hogy a lignint vigyük oldatba. A lignint alkáliákon kívül egyéb szerek­kel is kezelhetjük, például fenolokkal vagy alkohollal, dioxánnal vagy glikóllal, még- 50 pedig vagy egyedül vagy katalizátorként sósavval vagy egyéb savakkal, illetőleg sav­hatású anyagokkal együtt. Ligninátalakulási termék1 alatt a talál­mány értelmében nem értünk oly anya-^ 55 gokat, melyek S03 H-esoportokat tartalmaz­nak, mivel ezek a reakciós termékek, pél­dául a szulfithulladéklügböl előálítatt üg«* ninszulfosavas nátrium, a találmány sze­rinti eljáráshoz nem alkalmasak. 40 A találmány szerinti eljárással például gyapjú tisztításánál az anyag minden ©lyj sérülését elkerüljük, amely egyébként még kifejezetten enyhe hatású ajkáliák vagy szappanoldatok alkalmazásakor is bekö- 65 vetkezik. A kezelt árúból 'kapott^ fonal, súly­veszteségének, kéntartalmának, sárgulásá­nak, szakítási szilárdságának és sajtolájsS rugalmasságának meghatározásakor kitűnt, hogy az árú nem szenved kárt, ha mosása- 70

Next

/
Thumbnails
Contents