132738. lajstromszámú szabadalom • Eljárás illetve anyagkeverék javított minőségű növényvédelmi szerek előállítására

* W Wl -w — cW^PPWNRV aWPft" ••• RNtjflsW Hw wwto* »ÄffAt SltJUf f ill S2ABADALW KROSAO-SZABADALMI LEÍRÁS Ik (IV/fa* osztály. T-atapseJmi. Trammer Atrial okL jrycjgyMtvte, Botiapegt» MA I nnm rut<w timi» mtkm^mrw^^kmá M«É nwotVlW) Hopf RVTHVIISIMII HHvi hatéfernyaága esyéb tétyeat* aaaJett eft* » *»**V bonr A pemwtlé taÜMvagÉMÉt éMMRptmaórja mmál kMsséJban sanpadjék &4i i nttmÉiWMi 441 ^tattadlatt. faaMMáai ax in, ttawv a tan^dókánannfea' aÉwllaáaB ft ként heteanvanhos váa^aaaámskt. MIMU. iwnv HnfvniyiiyiivB v^nnnBnnnBnnnB'ü^njp ennn>T^e»»snmr" e&afM ^á^aWládt AVBHntflkftii^Hl^k^^MHH^Uk^^ gaaVJann^gL. NH JI^Fan^WO JiWWIiM»WIWBW^^W^WBB^^B(Wr s^Pn^annBB'* OTWBMV JSWY •wn^WneaJa'aV l0 A« találtam, hour rendkfvfl lassan tk-PSQO, OT/ pGrRNMIPWf naayüen MMVR> *s kitűnően tapad a norén/k«, áttnVatá eló, h« m n»i lilással makdóba lénf katé­anyagok egyikéhez vagy nu^dkottojéhoi a B reakció megindulása előtt o*r vésttotioi­<<ot keverünk, mely Mm a hjrtoanyagok. sem pedig A végtermék behatására m koagulál. Art találtam továbbá, hogy » rédókol 20 loidot célszerűen ahhcit a hatóanyagból keverjük, melynek pH érték* a másikhos viszonyítva nagyobb. Ily védökotloidként eéleserűen alumi­nlutnhidroszilikátot haaanéhmk, mely akár 2* terméazetea eredetű, (pl. bentonit), akár pedig mesterségesen előállított lehet A vedókoiloidot pl. oly raageneek olda­" tatnak egyikéhes adhatjuk, melynél a re akcióból keletkeiett snisspensiot kösvet-3o km« haamáljuk iwroetenkra. Be esetten a permetesoW súlyára «ámítva fékwroin 0.26—3.0* mennyiségű kolloid ahnniniam­hidroatülkátoi hatsnálank. De haátnáihatjttk a találmány anrinti JJ eljárást objrta novénr^oakní eaer etfafj. fásaHMew HL WttUWtm 9tm vM0K«r CaVSlNK WRantnV-tán krvnH injpaiftuf ifclsftnWJnk, Ha a vaalaaaaWdot a lattoanwansk esyfkénesv Ä^mjgt gMflÉg^BB •£ g^&gggMTnaWSÉ aaa^naWaV aMsnMEOnt* M anriynekpH érték» n niisUmns visa». IIJIM él tanTemJVViOr Ik/ esetben előnyösen a kekrtkeaett Tér termék sátyára aaánftott t—1*% many­nyteági kolloid ahiinhitmiihhliusiiikátot « . ke m Ink a raatsnaho». A teaiknány asermtl nljáina fbtaiuttosí­tanát é» annak rnnataki katáaát na alábbi danvaanaonlftá kleérleti néldák kapcsán is­mensiom nDanmociroi. « l. Jeniéi kf. As Bam eh Htó klaérletek alapjául ob/an bordói levet vettem» melyet 600 cm* vfemtn oldott 10 g kristályos rézgálienak 600 emt vfsben elkevert 5 g kalciumoxid » oldatával Htetve astisspensidjával való «legyftéaev«! állítottam ek3 ngy, hogy a résgálk oldatot keverés kücben a mésstej­be «ntottem. A kapott bordói lé fenoUtn. letanei amidieu gyengén lúgos. E bordói M lé (A-oktat) ttkpedéeének nebeseégét ha­aonUtottam oane az alábbiak »serint ekV állftott további levek ttWpedéei sebességé­vel olyképp«, hogy as A-oklat Okpedási wbeaégát l-nek vettem, öcsxehaaoniításul 65 as A-oldet hatóanyagainak fant említett súlyarányával, kát további bordói levet állítottam cló, egyet, melynél n résgáUc­oklatban a kést lé 100 cmMre scámttva 1 g kolloid ahsmbihimlüaToasilikácot (ben. 7ü

Next

/
Thumbnails
Contents