132720. lajstromszámú szabadalom • Gázresóra szerelhető fűtőkályha

Megjelent 1944. évi május hó %éu. *^W S ZABADALMI BÍRÓSÁG MAGYAR KIRÁLYI $&g SZABADALMI LEÍRÁS 132720. szám. 'II,.•lí, osztály. -— K—15723- alapszám. ííázresóra szerelhető fűtőkáiylia. Környei István magántisztviselő, Budapest. A b'öje!en".«3 napja: 1941. évi december hó 13. A "találmány, oly fűtőkályha, mely a gáz­resóra állítva, gázzal fűlhető. Előnye, hogy külön gázcsőcsatlakozásra nincs szükség, a gázresóra bármikor ráhelyezhető, vagy 5 arról leemelhető, mely utóbbi esetben a gázresót ismét főzésre lehet használni. Kü­lönösen előnyösen alkalmazható a talál­mány konyhák fűtésére, minthogy oly ese­tekben, midőn a gázresóval, nem főzünk, 10 a resóra ráhelyezhetjük a fűtőkályhát és a gázfűtés azonnal megindítható. Lényegi­leg a találmány lyukasztott falú henger­köpenyből, valamint ennek belsejében lég­tér hagyásával elhelyezett csőalakű íűtő-15 testből áll, mely utóbbinak alsó végén a hengerköpeny alsó nyílását lezáró és a gáz­resó lángteréhez csatlakoztatható gyűjtő­teret körülzáró tányérszerű nyúlvány van. A találmány a csatolt rajzon példaképen 20 felvett kiviteli alakjában hosszmetszetben és részben oldalnézetben van feltüntetve. A rajzon —a— jelöli a hengeres kö­penyt, mely —b— lyukasztásokkal, »va­lamint —o— fogantyúkkal van ellátva. 25 E köpeny belsejében a csőszerű —c— fű­tőtest van elhelyezve úgy, hogy a cső­fala iés a köpeny között —d— légtér ma­rad. A —c— cső külső oldalára helyenként —f—, terelőlapok vannak erősítve, mely 30 lapok egyben fűtőbordákat is alkotnak. A '—c—I'cső mindkét vége gömb tányérszerű u-g—j —gi— nyúlványban folytatódik^ melyek az —a— hengerköpeny alsó és felső nyílását lezárják és a — h, i— gyűjtő-35 terekét határolják. A felső —i— gyűjtő­ieret felülről a —k— lap zárja el, a tér 7-gi - falán pedig —m— átbocsátófuratok vannak. Az alsó —h— gyűjtőteret hatá­roló —g— falnak alsó peremén —n— nyí­lások vannak. Használatkor az —a— köpenyt ráállít­juk a —p— gázresóra úgy, hogy a resó lánglere összeesik a —h— gyűjtőtérrel., Ekkor az égéshez szükséges levegő az —n— nyílásokon át jut be a lángtérbe. Az égési gázok végighaladnak a •—-c— csövön és! melegítik a cső falát, valamint annak —í— bordáit. A melegítés következtében a —d— légtérben Jevegőáranilás indul meg, a fel­melegített levegő a —b— nyílásokon át felül ki áramlik a helyiségbe és helyére alul hidegebb levegő áramlik. Az —f— fűtőbordák egyben az áramló, levegő fere­lésére is valók. Minthogy a —c^- fűtőcső —gL — nyúl­ványa felül le van zárva, a füstgázok a •—k— lezárólapot melegítik és így ezt a lapot főzőlapként is lehet használni. A füstgázok az —m— nyílásokon át hagy­ják el az —i— gyűjtőteret.. Ha a kályhát nem akarjuk tovább hasz­nálni, akkor az —o— fogantyúkba akasz­tott tetszésszeriiüi akasztószerv segélyével az —a— köpenyt leemeljük a gázresóról, mely esetben a resót ismét főzéshez hasz­nálhatjuk. Természetesen a találmány a feltünte­tett kiviteli alaktól eltérő alakban is ké­szülhet, anélkül, hogy ez a találmány lé­nyegót érintené. így pl. az —f— bordák

Next

/
Thumbnails
Contents