132688. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló koncentrikus nagyfrekvencia-vezetékekhez

Megjeleni 1S44 évi április hó 18-án. MAGTÁK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 132688. szám, VII/j. osztály. — L—8687. alapszám. Kapcsoló koncentrikus nagyfrekvencia-vezetékíkhei. Opta Radio Aktiengesellschaft, Berlin-Steglitz. A bejelentés napja: 1942. évi február hó 24". — Németországi elsőbbsége: 1940. évi augusztus hó 22-A találmány kapcsoló — főleg méter­es tizedméter-hullámú rezgéseket átvivő koncentrikus nagyfrekvenciavezetékekhez. Kitűnt, hogy ilyen vezetékeknél a főként 5 nagy reflexiós és sugárzási veszteségek alakjában jelentkező nehézségek útját áll­ják ismert kapcsolók beiktatásának. A találmány alapj cl clZ cl felismerés, hogy egy meghatározott hullámellenállású veze­io tékbe beiktatott határozatlan ellenállású tag gyanánt ható közönséges kapcsoló szükségképen ütközést hoz létre, mely az említett hátrányra vezet; a találmány sze­rint e hátrányok a kapcsoló olyan kialakí-15 fásával küszöbölhetők ki, hogy annak hul­lámellenállása az áthidalt vezeték hullám­ellenállásával legalább megközelítően egyenlő. Ilyen kapcsoló célszerűen úgy ' szerkeszthető, hogy a be- és kilépő vezeté-20 kek olyan fémes, vagy fémezett test átel­lenes oldalain végződnek, amelyben a be-és kilépő vezetékek hullámellenállásával egyező vezetékrészeket tartalmazó kap­csolórész mozgatható.' 25 A találmány további ismérveit a rajzok kapcsán ismertetjük; ezek egy kiviteli pél­dát, részben metszve, ábrázolnak. A közelítőleg azonos hullámellenállású 2 belépő, valamint, a 3 és 4 kilépő koncen-30 trikus vezetők az 1 fémtömb átellenes ol­dalain végződnek. A külső vezetők rögzítő csavarokkal vannak vezetőén a fémtömb­höz foglalva. A fémtömbnek egy hosszfu­ratában foroghat egy. 5 kapcsolórész. En-35 nek 6, 7 harántfuratai valamely (lehetőleg veszteségmentes) szigetelőanyagot és ebbe beágyazott koncentrikus 8 ill. 9 vezetékré­szeket tartalmaznak. A harántfuratok, va­lamint a belső 8 és 9 vezetékrészek átmé­rőjét és a szigetelőanyag dielektromos ál- 40 landóját emellett úgy választjuk meg, hogy az e részek alkotta vezetékdarab hullámel­lenállása a csatlakozó vezetékek hullámel­íenáílásával legalább megközelítően azonos iegyen. Emellett a hengeres furatok átmé- 45 rője célszerűen megfelelő legyen a csatla­kozó vezetékek külső vezetője átmérőjé­nek. Az ábrázolt/kapcsolóállásnál a 2 vezeték a 3 vezetékkel van összekötve, a 4 veze- 50 lék pedig az 5 kapcsolórész fémtestével; a 4 vezeték tehát rövidre van zárva, illetve földelt. 10 a kapcsoló működtetőtengelye. A kapcsolórész forgatás helyett eltolha­tó is lehet. Ez esetben nem kell hengeres- 55 nek lennie. A 2, 3 és 4 vezetékek belső ve­zetői az 1 kapcsolótest megfelelő hengeres furataiban csúszó szigetelőanyagú 11 vég­darabokban vannak ágyazva. A belső ve­zetők érintkezőfejként kialakított végeit 60 12 rugók szorítják az 5 kapcsolórész­hez, ill. a 8 vagy 9 vezetők végeihez. Az ábrázolt kapcsoló átkapcsoló, amely a 2 vezetéket vagy a 3 vagy a 4 vezetékkel kö­ti össze, a szabad vezetéket pedig földeli. 65 A találmány azonban tetszőleges más kap­csoló szerkezethez is alkalmazható. Szabadalmi igénypontok: 1. Kapcsoló — főleg méter- és tizedmé-

Next

/
Thumbnails
Contents