132674. lajstromszámú szabadalom • Felszakítással nyítható csomagolás

Megjeleni 1944. évi április hó 18-án. MAGYAR EIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132674. szám. XVIII/d. osztály. — B—15351-, alapszám. Felsüüakítással nyitható csomagolás. Haus Bergmann Zigarettenfabrik G. m. b. fi, Dresden. A bejelentés napja; 1942. évi február hó 17. Már sokféle felszakítással nyitható cso­magolást javasoltak, melyeknél az előre meghatározott vonalak mentén történő fel­szakítást az segítette elő, hogy e vonalakai, 5 mélyek ;a szakílónyelvuél kezdődnek lyu­kasztással vagy dombornyomással előre meghatározták. Javasolták továbbá a sza­kítónyelven a doboz csomagolás alatt fek­vő felszakítható fonalak alkalmazását is. 10 Ilyfajta felszakíláspal nyitható csoma­golások hátránya, hogy a burkolat eló'meg­niunkáláísát teszik szükségessé és hogy nem a kívánt vonalak mentén szakadnak fel, miért is a felszakított csomag nem tetszc 15 tőfs külsejű. További hátrányuk, hogy a figyelembe jövő burkolatanyagok száma erősen korlátolt és hogy levegőnek külö­nösen íi burkolatanyag gyöngített vagy lyukgatott helyén gyakran nem kiyánalqs 20 beáramlása meg nem gátolható. Cellulőz­hidrát-foliák és más efféle anyagok átlát­szóságuk és légállóságuk miatt burkoló­anyagként igen kedveltek ugyan, azonban ezen anyagok simasága és szívóssága rend-25 kívül meggátolja az ily anyagból készült burkolatok nyitását. A találmány lehetővé íev/A úgyszólván a csomagoláshoz alkalmas mindenféle anyag­nak, pl. bádoglemeznek, papirosnak, kéreg-30 papirosnak, cellulózhidrát-íóliának, mű­gyantafóliának istb. meghatározott, egyenes vagy görbe vonal mentén, kii'ogáptalan szé­lekkel és fáradság nélküli feliszakítását anélkül, hogy a burkolóanyagot pl. csákó-35 zással, lyukgatással dő kellene készíteni:. A burkolóanyag felvágása nyírással tör­ténik. A találmány lényege az, hogy az át­szakítandó burkolat — tekintet nélkül arra, hogy közvetlenül ,az árut, vagy pedig az árut körülvevő köpenyt vészi körül — a 40 felbontási helyen két réteg között fekszik, melyek a felbontásnál éleikkel egymás mel­lett elhaladva, a közbenfekvő burkolatot elnyírják. i A találmány szerint a felszakítással nyit- 45 haló csomagolás, zárócsíkok alkalmazásá­val is előállítható. Ilyeneket tartályokon, dobozokon, ládákon^ szelencéken a zárás helyén szoktak elrendezni. A zárócsíkokkal lefedik és célszerűen leragasztják a zárás 50 helyéi. A zárócsík elnyírásával a zárási hely tisztán és kéavelmesen feltárul azáltal, hogy a felszakító csíkot a tartály slb. kerületén végigvezetjük. 55 A rajzok több példaképpeni íoganatosí­tási alakot szemléltetnek és cigareltacso­magölással kapcsolatban ismertetik részle­tetsen a találmányt. Az 1 .ábra burkolat nézete felszakító 60 szárnnyal és nyírófelületekkel. A 2. ábra burkolat nézete felszakító és nyírócísíkokkal. A 3. ábra zárócsík, a találmány szerinti nyírólszerkezettel. 65 A 4. ábra teljesen burkolt szelence a ta­lálmány szerinti íelszakítószerkezeltel. Az 5. ábra cigarettadoboz alaprajza nyi­tott isüvegfedéllel, a burkolattal körülvett oágarettaosomag betolása előtt. 70

Next

/
Thumbnails
Contents