132654. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés időpontnak oszciologrammban való megjelölésére

Megjelent 1944., évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI '\*s' SZABADALMI BIROSAG SZABADALMILEIRAS 132654. szám Vil/d. oszlály. — W—7239. alapszám. Eljárás és berendezés időpontnak oszcillogramnibím való m eg jelölésére, Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken Aktiengesellschaft, Berlin-Charlotten burg. A bejelentés napja: 1942. évi január hi 30. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi március hó 25. A találmány eljárás és berendezés idő­pontnak oszcillogrammban való megjelö­lésére. Mérési diagrammok felvételekor a fel-5 jegyzett függvények teljes kiértékeléssel]ez gyakran egyes meghatározott időpontokat különösen meg keli jelölni. Ekként pl. lö­vés alatt a gáznyomás változásának felvé­telekor az ütőszegnek a gyutacsra való fél­tő ütődési pillanatát vagypedig a lövedéknek a csőből való kilépésének pillanatát, vagy­pedig mindkét pillanatot a diagrammban külön kell megjelölni. Hasonló jelzéseket kell minden olyan mérőfolyámatnál foga-15 natosítanunk, melyre gyorsan változó ér­tékelvet kell feljegyeznünk, mimellett a vál­tozó értékek feljegyzéséhez az ismert osz­cillográftípusokat, mint pl. hurkojs OSZL cillográTot, katódsugaras oszcillográfot, köd-20 fénykisüléises oszcillográfot alkalmazha­tunk. Az említett oszcillográftípusok közül tehetetlenségnélküli működése miatt legin­kább a katódsugaras oszcillográfot alkal­mazzák. 25 Ha pl. lövésnél a nyomásváltozás- fel­jegyzéséhez Braun-féle csövet használunk, akkor pl, a lövedéknek a csőből való kilé­pését eddig olymódon jelezték, hogy a Braun-féle cső egyik lemezét a císő torko-30 latánál levő dróttal kötötték össze, szükség esetében megfelelően méretezett ellenállá­sok alkalmazása mellett. A lövedék ek­kor a fegyver földelt csöve és a torkolati drót és ennek következtében az egyik te-35 relőlemez között rövid ideig tartó kapcso­latot létesít, úgyhogy az oszcillogrammban a kívánt kilengést kapjuk. Ennek a módszernek az alkalmazásakor azonban mindig nehézségek lépnek fel, me­lyek a jelzőáramkörnek a tulajdonképen'j 40 mérőáramkörrel való kapcsolásából adód­nak. A fentemlített példában a nehézségek annak következtében állanak elő, hogy a lő­porgázok bizonyos villamosmennyiséget visznek magukkal és ennek egy része a 45 lent megadott úton a Braun-féle cső te­relőlemezeire jut. Ezek, adott esetben, a szándékolt jelzést teljesen elfedik, úgyhogy a diagramm nem értékelhető ki, a dia­grammféljegyzés tehát hamis, 50 A találmány értelmében a nehézségeket a terelőlemezek áramkörének a jelzőáram­körtől való teljes villamos elkülönítésével küszöböljük ki. A kívánt jelzést emellett csillapodó villamos rezgés elektromágneses 55 feljegyzésével foganatosítjuk. A berendezés kapcsolása olyan, hogy a jelzőáramkör a tulajdonképeni mérési folyamat feljegyzé­séhez használt terelőlemezektől villamosan el van különítve. 60 A találmány értelmében különösen elő­nyös, ha a terelőtekerCjS egyidejűleg a rez­gőkör önindukciója. Ezzel nemcsupán to­vábbi tekercset takarítunk meg, hanem a mérési eredményt befolyásoló hibaforráso- 65 kat is kiküszöböljük. Ä találmány értel­mében továbbá a terelőtekercset egyolda­lúan földeljük. A találmányt a mellékelt rajz kapcsán magyarázzuk, mely a találmány szerinti 70

Next

/
Thumbnails
Contents