132616. lajstromszámú szabadalom • Láda

Megjelent 1944. évi március hó 1-én. ' MAGYAR KIRÁLYI ^^Bfí SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132616. szám XX h. (VIII/c, W/l.) osztály. — P—10296. alapszám. Láda. Dr. Peri coli Augusto a Nemzetközi Hálókocsi Társaság adminisztrátora, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi március nő 12. A találmány iából vagy másefíéle anyag­ból, minden íémalkatrész nélkül előállított, teljesen széfezedhlető láda, melynek az a jßlleimzoje, hogy részei hornyolás utján kap-5 císolódnak egymáshoz. Evégbő1 egyes részei­nek szélei a velük szomszédos részekben kjialakított hornyokba íogódznak. így pb a láda fenék- és fedőlapjaiban azokon a he­lyeken, melyekkel az oldallapokat kapcso­ló latba kell hozni, hornyok vannak kialakítva, Miután az oldallapokat a fenék- és fedő­lapok hornyaival kapcsolódásba hoztuk, a láda zárt testet alkot, mely valamely, pl. ékszerű, de szintén fém mellőzésével ké-15 szült rögzitőszerkezeltel, szilárd, leplombál­ható egésszé rögzíthető'. A találmány szerin­ti láda egy változatánál az oldalfalak köl­csönösen hornyolódnak. linnél a kivileli módnál külön rögzílőszerkezelre nincs 20 szükség, mert a láda a ifiének beillesztése és a fedél betolása után stabilis egésszé válik. A találmány szerinti láda minden fém­alkatrész nélkül készül, összeállításához szö­gek sem Szükségesek. Az egyes résziek össze-25 tartását egyszerű szerkezetű hornyolások lé­tesjtik; tartalma — pl. p lomhákkal egy­szerűen és biztosan, zárak és lakatok alkal­mazása nélkül, illetéktelenek részérie hoz­záférhetetlenné tehető. 30 A találmány szerinti láda alkatrészeinek egyszerűsége folytán közönséges famleginun­kálógépek használatával tömeggyártásban, sorozatosan készíthető, összeállítása ós szét­szedése egyszerű és ahhoz szerszámok nem 35 kellenek. Minthogy a láda alkatrészeit az összeállításkor bevert és a szétszedéskor ki­húzott szögek nem sértik meg (a fát nem ríe­pesztik el), a láda részei úgyszólván korlát­lan tartósságuak és bármilyen sokszor újra­használhatok, 40 Az áruk befogadására összeállított álla­potban szállított láda rendeltetési helyén szétszedhető és ilyen áll apóiban szállítható vissza kiindulási helyére. A visszaszállítan­dó résziek térfoglalása nem több, mint az ősz- 45 . szes alkatrészek együttes köbtartalma. A. visszaszállítás tehát nem terjedelmes alak­ban történik és költségei megfelelőien csök­kennek. A mellékelt rajz a találmány szerinti láda 50 kél példaképem kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábra a láda elülnézefce, a 2. ábra részleges felülnézete, a 3. ábra metszet az 1. ábra 3-—3 vonala mentén. A ...... ; 55 4. ábra a jáda távlati képe. Az 5. ábra a láda fedőlapját alulról, nézve mutatja. A 6. és 6a. ábrfa a láda harántoldallapjainak egyikét belülről és a 6. ábra 6a—6a vonala 60 mentén vett metszetben szemlélteti, míg a 7. ábra a hosszanti oldallapok egyikének oldalnézete. A 8. ábra a láda mjásik kiviteli alakjának a 10. ábra 8—8 vonala mentén vett bosszmet- 65 szele, a 0 és 10. ábra ugyanannak felülnézete ille­tőleg elülnézete, a 11. ábra pedig a 10. ábra 11—11 vonala mentén vett keresztmetszet. 70

Next

/
Thumbnails
Contents