132614. lajstromszámú szabadalom • Pneumothorax-töltőtű

Megjelent 1944. évi március hó 1-én. MAGTAR KIEÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 132614, szám. VH/e. osztály. — M—12202. alapszám. Pneiimothorax-töltőtű. Dr. Modrovich Emil orvos, Magyaróvár. A bejelem és napja: 1942. évi január hó 13. Az eddig ismert pneumothorax-töltőtük­nek számos hátrányuk van, ami használna-' lóságukat erősen korlátozza. [gy az eddigi tűk kezelése nem egyszerű 5 a töltés folyamata alatt többféle mozgással kapcsolatos műveletet igényelnek, ami a töl­tés biztonságát hátrányosan befolyásolja. Fo­gásuk rendszerint nem biztos, nem alkotnak mechanikailag egységes, könnyen kezelhető '0 egészei. A tökei esztmetszolnem váiasztliató a lehelő legvékonyabbra és a tunyílás kiala­kítása sem olyan, amely a legkisebb bőr­sérülést okozza. A tü vége és a nyilasa kö­zötti kihasználatlan (a tüdőt betüremitő) 15 részlet nagy. A bőrön való keresztülbatolás közben k tüt a szövettörmelékek könnyen eltömik. Egyes löltőfajtáknál a szonda csak a tu üzemen kívüli állapotban való tisztítására használható, minthogy a tü fecs­?0 kendőre van szerelve. A találmány oly pneumotlior'as-löttőtüne" vonatkozik, amelynél a felsorolt és még egyéb, a gyakorlatban megnyilvánuló hát­rányok teljesen el vannak kerülve és ameiy 25 nek iaz a jellegzetessége, hogy hegyes végű üreges külső tűből, ennek belsejében elren­dezett tompavégű üreges, oldalnyílásos bel­ső tűből és utóbbinak belsejében elrende­zett szondából áll. 30 A hegyesvégü üreges külső tü a tompa­végű üreges belső tün ennek hosszirányában cltolhatóan, ill. a tűfej felé visszahúzhalóan lehet elrendezvie, mimellett visszahuzásia közbeni mozgását pl. vezetőrésből és ebben 35 vezetődő csapból álló szervek határolhatják. A visszahúzott külső tűnek a belső tün való fogvatartására a vezetőrést célszerűen nyugasszal látjuk el, amelyre a résben veze­tődő csáp támaszkodik. A hegyesvégü külső tü végét előnyösen 40 lerézseljük, a belső oldalnyílásos tompavé­gü ti't nyílását pedig célszerűen szorosan a tompa zárt lüvég fölött rendezzük el. A két lű \iszonylagos hatékony hosszal előnyösen úgy válaszijuk meg, hogy a külső 45 tü előretolt helyzetében a belső tü tompa vége a hegyes tü nyilasának a tövéig ér, visszahúzott helyzetében pedig a belső tü oldal nyílása szabad á válik. Az új töltőin egyik célszerű kiviteli alak- 50 jánál a belső tűnek-fogíanlyukénl szolgáló csőszerű, a szonda fogógombbal ellátott vé­gét felvevő, elzárócsappa] ellátott nyúlványa van, amelyhez oldalt ugyancsak- elzáró­csappal ellátott csőszerű, a töltőkészülékkel 55 való összekötére szolgáló csatlakozóvéggel felszerelt toldat csatlakozik. E toldat a bel­ső tü tengelyével előnyösen 60°-u szöget zár be. A rajz a találmány szerinti löltőlü példa. 60 képeni kiviteli alakját tünteti fel, mégpedig az 1. ábrfa a külső tüt fejrészével, a 2. ábra a belső tüt foganytyuszerű nyúl­ványával és csatlakozőloldaIával, a 3. ábra pedig a fogógombbal ellátott 65 szondát külön-külön tünteti fel. A 4. ábra az 1—3- ábrákon fel tün teleti ele­mekből összerakott töltőtüt használatrakész állapotban ábrázolja, míg

Next

/
Thumbnails
Contents