132602. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mágneses hangfeljegyzések erősségének a változtatására, kiváltképen hangfeljegyzéseknek magnetagrammhordozókon való fokozatos felerősítéséra és halkítására

% mmá. lünk a kívánt értékre és kiiktatásakor ha­sonló módon fqg&^s$a$i ^kkü^ük. Éjib­ben az esetben a feljegyzendő hangfre­kvenciához való áramot is nullától kezn 5 (ipdően fokozatosan a kivánl értékre kell növelnünk és a feljegyzés vége felé azonos módon, fokozatosan megint csökkentenünk kell. A törlő váltakozómező vagy egyidejű­leg az újonnan feljegyzendő hangfrekven-10 ciás mezővel vagypodig időbcÜleg előtte fejtheti l<i hatását a Tnagnelogrammhordo­zöra Az új eljárással elkerülhetjük, a pattogó zörejeket a Ulm ragasztott helyének a hall-15 gatófej hasítéka előtt való futásakor. A törlési időtartamot emellett könnyen úgy választhatjuk me g> Jh°gy a hangfeljegyzés h&ngerőjsségeinek a változását már nem hallani zavaróan. 20 ä&vel gy#korl»tijteg \mn Jteh!etSié||BS,tegy a film ragasztási helyének a hallgatófej hasítéka előtti futását pontosan meghatá­roztuk és hogy ebben, a pillanatban a tör­lőberendezést működtessük, a találmány 25 érteimében továbbá nyugvó törlőfejet al­kalmazunk, mely nyugyp magnetogramn)­hordozóra fejti ki hatását. A törlőfej szer­kezeti felépítése olyan, hogy az oldalsó szórási fluxusai akként haladnak, hogy 3i a nyugvjó magnetogrammhordozón fokoza­tosan növekvő és csökkenő törlőhatást fej­lenek jki. Ezeket az oldalsó szórási fluxusokat olyan hangi©'jegyzéseknél, melyekkel szem-35 Len na£yof)b kövei élményeket támasztunk, akként kelf méreteznünk, hogy a bang­«röknek a változását egyáltalában ne vé­gy ök már észre. &f(ú}$4qlmi igénypontok: 10 l.^Mr4is#han^|ő^,ég!v4JcOzta|4sára nieg­lf yü flaggne-:es hangl^ljeayzéseknél, mély-Kelelfts kiadó: <h\ ladoméri LAI>OMfi] ...jh-VO" Jíy.onidfiszöverjtfzet. Biulapest. IX • re jellemző, hogy a magnetognammhor­dozíöt olyan \pltak0zomezo behatásának tesszük ki, mely a hangerősséget, te tsz ő­leges határokon belül, részleges törlés- 45 sei csökkenti. 2- Az 1. igénypont szerinti eljárás foganato­sítási módja, meglevő hangieljegyzések fokozatos be- és/vagy kiikiaására, mely­re jellemző, hogy a törlő váltakozómezőt 50 (előmágnesezőmezőt) fokozatosan a kí­vánt ériékre növeljük, illetve azonos mó­don fokozatosan megint csökkentjük. 3. Az 1. vajy 2 igéaypont szerálti eljárás foganalosíiási módja, meglevő hangfel- 55 jegyzésekben, szövegek vagy egyéb ré­szek fokoza'os be- és kiiktatására, mely­re jellemző, hogy törlő váltakozómező­ként olyan nagyfrekvenciás mezőt hasz­nálunk, melyei az új feljegyzést létesítő <>o hangfrekvenciás mezővel egyidejűleg vagy időhelileg elölte nullá'ól kezdődően fokozatosan a kívánt értékre növelünk és a kiiktatáskor azoncs módon fokoza­tosan megint csökken lünk. ói I. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás foganalosíiási módja, melyre, jellemző. hogy az eljárási a í'üui ragasztási helyé­nek a hallgató hasítok elől ti elhaladá­sakor fellépő pattogó zörej kiküszöbölő- TM sere használjuk. 5. Berendezés a 4. igénypont szerinti el­járás fo~ana'.osí ására, jeremezve olyan törlőfejjel, melynek o'dalsó szórási me­zői akként haladnak, hogy az nyugvó 73 magnetogrammhordozó esetén fokoza'o­san növekvő és csökkenő törlést végez. ii. A 4. igénypont szerinti eljárás foganato­sítására való berendezés, illetve az 5. igénypont szerinti berendezés kiviteli 80 alakja,.melyre jellemző, hogy az oldalsó szprómezők akként méretezettek, hogy a hangerosségeknek a változása már za­varólag nem hallható. LiV ISTVÁN in. kii-, szabadalmi híió. .. Hrkel-u. 17. Fel. ve/..: llenijén Ferenc.

Next

/
Thumbnails
Contents