132602. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mágneses hangfeljegyzések erősségének a változtatására, kiváltképen hangfeljegyzéseknek magnetagrammhordozókon való fokozatos felerősítéséra és halkítására

Megjelent 1944. évi március hő 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132602. szám. VII/j. osztály. — L—8772. alapszám. Eljárás mágneses hangfeljegyzések lerősségének a változtatásárja, kiváítképen hangfeljegyzéseknek magnetogranimhordózókon való fokozafios felerősítésére és halküására. Lícentía Patent-Verwaltungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin. A bejelenlés napja: 1942. évi április hó 29. Németországi elsőbbség«: 1941. évi április hó 3». A lalálmány eljárás mágneses hangfel­jejjyzések h anger ősségének vál tozt áfására. A. mágneces hangfeljegyzéseknek, ha mag­nelogrammhordozójakénl filmeket haszná-5 lünk, az a nagy előnyük, hogy azt tetszőle­gesen vághatjuk, illetve illeszthetjük ösz­sze. Különösen helyszíni felvételeknél a hangerősségek adott esetekben annyira kü­lönbözők, hogy az egyes hangerősségeket 10 egymással összhangba kell hozni. Hangfeljegyzéseknél továbbá gyakran fel­merül az a feladat, hogy a már jelenlevő feljegyzésekbe járulékosan magyarázó szö­vegeket kell beiktatni. Nagyon gyakran 15 felmerül ez a feladat, ha a hangfeljegyzés«­ket Utólagosan ke 1 változtatni. A fény segélyével történő hangfeljegyzé­seknél az eredeti feljegyzés tartalmát is­mert módon úgy változtatják, meg, hogy 20 a feljegyzéseket új hanghordozókra játsz­szák át. Általánosan ismeretes, különösen magyarázó szövegeknek a beiktatása, ze­nei felvételeknél. Az átjátszó eljárás emel­lett megadja a lehetőséget arra, hogy a 25 zenei feljegyzések hangerősségét fokoza­tosan csökkentsük, majd a magyarázó szö­veget rábeszéljük és végül megint fokoza­tosan erősödő hangerővel a zenét megint beiktassuk. 30 A mágneses hangíeljegyzáseknél is szük­séges az új hanghordozóra való átjátszás, ha hangerősségbeli különbségeket kell ki­egyenlí'eni A magnetogramm tetszőleges részét törölhetjük ugyan egyszerű módon 35 és a magnetogramm törölt helyeire új hangfeljegyzéseket vihetünk fel. Ennek az eljárásnak azonban hátránya, hogy- az eredeli feljegyzés azon a helyen, melynél a törlési elkezdtük, hirtelen megszakad és teljesen eltűnik. Ez különösen zenei, 40 feljegyzéseknél nem kívánatos, mert lé­nyegesen jobban hangzik, ha a zene fo­kozatosan elhalkul és nem tűnik el hir­telen teljesen, hanem adott esetben a be­iktatandó szöveg aláfestésére megmarad. 45 Effajta eljárás a szokásos egyenáramú törléssel és egyenáramú előmágnesezéssel nem foganaLosíthaíó. Már csekély egyen­áramú mezők, melyek a mágneses hang­feljegyzés közelébe jutnak, rendkívül erős 58 nemlineáris torzításokat okoznak, mely a Leszédfelvételfolyamat természetében leli magyarázatát. Meglepő módon kitűnt, hogy ezek a torzítások nem lépnek fel, ha a törlést váltakozóárammal, kiváltképpen 55 nagyfrekvenciás váltakozóárammal végez­zük. A lalálmány értelmében a fentebbi fel­adatot akként oldjuk meg, hogy a válta- , kozómezővel, (kiváltképen nagyfrekvenciás ©0 mezővel) a jelenlevő hangfeljegyzés hang­erősségét tetszőleges halárokon belül csök­kentjük. A váltakozómezőket (kiváltképen nagyfrekvenciás mezőket) célszerűen foko­zatosan és folyamatosan be- és/vagy ki- 6* kapcsoljuk. Járulékos szövegek erősödő beiktatására és elhalkuló kiiktatására ajánlatos, ha olyan nagyfrekvenciás előmágnesező ára­mot használunk, melyet fokozatosan nőve- 79

Next

/
Thumbnails
Contents