132561. lajstromszámú szabadalom • Kifolyócsap

Megjelent 1944. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132561. szám XXI/d. osztály. - - L—8727. alapszám. Kifolyócsap. Lebovíts Zoltán fémeszfergályos Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 20. Az eddig használt csapszerkezetek­nél a szakadásnak, valamint az erős kopásnak kiteli szeleporsói és tömsze­lenc'ét alkalmazzák, minek folytán ezek a c sapszerkezetek a jelenleg használa­tos könnyűfémből nein gyárthatók, mert rövid használat után lönkrcmen­nének. A találmány ory kifolyócsap, melynél nem Könnyen szakadó és kopó alkatrészeket alkalmazunk, miáltal e csap, igen előnyösen, könnyűfémből is előállítható. További előnye még a ta" Iálmádnak, hogy a csap rendkívül egy­szerű szerkezetű és így igen olcsón gyártható. A találmány lényege az, hogy a íolyadékvezető csatorna nyí­lását hengeres szeleptest zárja el, (mely­nek végét, víznyomás ellenében, csava­ros fejdarab szorítja a csatornanyílás­ra. A találmány, a csatolt rajzon, pél­daképen felvett, két kiviteli alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra fekvőhelyzetű szelep tettel el­látott kifolyócsap hosszmetszete, a 2. ábra állóhelyzetű szelcptestlel el­látott kifolyócsap hosszmetszete, a 3. ábra a 2. ábra szerinti kifolyócsap szeleptestének oldalnézete, a 4. ábra pedig a 3. ábra A—B vonala mentén vett metszel. A rajzon —a— jelöli a csapházat, mely a —b— kifolyócsővel van ellátva, —i— pedig a csapház folyadékvezető 35 csatornáját jelzi. Az 1. ábra szerinti ki­lo 15 20 30 vitelt alaknál a csapház belsejében a fekvőhelyzetű, hengeres —c, ct — sze­leptesl helyezkedik el, amelynek végét a csapház csavarmenetes —g—- csőnyúl­ványára csavaró!f — d— csavaros fej. 40 darab szorítja az — i — csatorna —f-— nyílásának. Ebben a helyzetben a...csap zárva van. Ha a csapot nyitni akarjuk, akkor a —d fejdarabot kifelé csavar­juk; ekkor a víznyomás ereje a —c, 45 Cj szeleptesfet eltávolítja az -•• f csap­nyílástól és a víz az —f—- csapnyílá­son, valamint a —b— kifolyócsőnyúl­ványon át távozhat. Hogy. a víz a csap­ház belsején könnyen atömölhessen, 50 a szeleplesinek a csapházban levő—ct -darabja, célszerűen, kisebb átmérőjű, mint a —g csőnyúlványba pontosan beleilleszkedő —c— szeleptesf átmérő­je úgy, hogy csupán a csapház fala és 55 a —c,- szeleptest között elegendő —h-­tér marad. A 2. ábra szerinti kiviteli alaknál a —b •— kifolyócső vége csavarmenetesre van kiképezve és erre van csavarva a 60 csavarmenetes —dt — fejdarab, mely az —i— folyadékvezetőcsatorna folytatásá­ba eső — k — áteresztőcsatornával van ellátva. Az —i - csatorna -f—- nyílása a — b csőnyúlványban van és ugyan- *»s csak a —b— esőnyúlványban helyezke­dik el az állóhelyzetű, hengeres —ni­szeleptest, amelynek tömör Végét a —dj.— fejdarab az -f nyílásnak szo­rítja. E. szeleptest belsejében — n•— fu- 70

Next

/
Thumbnails
Contents