132540. lajstromszámú szabadalom • Csőkötés

Megjelent 1944. évi február hó 1-én. XAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BtftQS^O SZABADALMI LEIRAS 132540. szára. V/e/l. (X/h.) osztály. M—-12327. alapszám. Csőköteg MaoaesmannrÖhren-Werke cég, Düsseldorf (Németország). A bejelentés napja: 1942. ívi május hó 22. Szabadon fekvő, főleg esőz tető be­rendezéseknél használatos csővezeté­keknél az egyes csöveket oldhatóan kell összekapcsolni. A esőkötéseknek gyor-5 saiw és egyszerűen kezelhetőknek kell lenniök és főleg nagyobb töréseket is meg kell engedniök anélkül, hogy a kö­iés íömítetlenné válnék- ; Az eddigi nagyszámú javaslat ezt a ío feladatot nem, vagy csak tökéletlenül oldotta meg. A találmány ezt az eddig kellően meg nem oldott feladatot egy­szerű módon, az egyik cső végén ágya­zott olyan feszítő kengyellel oldja meg, \i melynek forgási tengelye a gömbcsukló középpontján megy át. Egyik kivitelnél a feszítőkengyel kör­ívalakú szakasza ~ melynek közép­pontja a: gömbcsukló középpontja — 20 egy könyökemelővel dolgozik együtt. Egy másik kivitelnél nincsen könyök­emelős zár. de a karmantyú külső felü­lete olyan gömbfelület, amelynek kö­zéppontja összeesik a gömbcsukló ko-25 zéppontjával, a feszítőkengyelen levő két nyúlvány pedig nekifeszül ä kar­mantyú külső felületének. A rajz 1-5- ábrái az első, 0--'lÖ. ábrái a második kivitelt tűn-30 lelik fel példaképen. Az V- és 2. ábra egy-egy oldalnézet tengelyirányú, ill. függőleges síkban megtört csőcsatlakozással. A 3. és 4. ábra egysegy felülnézet egyenesbe eső és vízszintes síkban szög alatt álló csö­vekkel. A —c— cső karmantyúszerű —a— végében van egy —b— tömítőgyű­rű, amelyhez a másik —d— cső gömb­alakú —e— vége támaszkodik. Az —e— kapcsolófélen ágyazott —f-» kengyel 40 g— forgástengelye a gömbcsukló kö­zéppontján megy át A kengyel ismert módon körívalakú középső része a —h— excenteremelőbe — ennek fel­emelt helyzeténél — akasztható. A—h— 45 emelőt lenyomva az — f— kengyel az —e— kapcsolófelet a —b— tömítőgyű­rűhöz szorítja. Emellett mindegy, hogy milyen a csővégek szögállasa, mert a —g— forgáspont helyzete és ezzel a fe- so szítőkengyeí hatásos hossza nem válto­zik; az —f— kengyel körívalakú közép­ső 'része minden esetben a —h— emelő horgával kapcsolódik. A -—b— tömítőgyűrű befogadására a 55 karmantyú széle kúposán vissza van hajivá úgy, hogy éle összekapcsolt kö­tésnél szorosan vagy csekély hézaggal a vele kapcsolandó gömbhöz illeszke­dik. A kengyel megfeszítése célszerűeri 60 csak akkora legyen, hogy a cső meg|­töltésebor a benne levő levegő a (tömíté­sen át még elillanhasson és csak a víz szorítja azután össze a tömítést. A víz­nyomás okozta önműködő tömítés fory- *s tán a tömítőgyűrű a tömítés egész ke­rületén egyenletesen nyomódik össze. A feltalált módon csekély előfeszítéssel létesített, egyébként ismert önműködő tömítés további előnye, hogy a vízbe- 70

Next

/
Thumbnails
Contents