132531. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cserzőanyagok előállítására

Megjelent 1944. évi február hó i-áil. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 132531. szám. Xl/a. osztály. — F—9637. alapszám. Eljárás cserzőanyagok előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1941. évi december hó 30. Németországi elsőbbsége: 1941. évi február'hó 20. Pótszabadalom a 127433. számú törzsszabadalomhoz. A 127133. számú törzsszabadalom tárgya eljárás cserzőanyag előállítására aromás oxivegyületek szulfonsavainak természetes gyantákkal vagy ezek alkatrészeivel való 5 reagáltatásával, amikor is a reakciós ter­mékeket szulfonáló szerekkel kezeljük. Azt találtuk, hogy technikailag egyszerű módon jóminőségű cserzőanyagokat állít­hatunk elő, ha szulfonsavesoportokat tar-10 talmazó oly aromás oxhegyületeket, me­lyeknek magjai aldehidek vagy ketonok behatásával létesített híd tagokkal vannak kapcsolva, természetes gyantákkal, vagy azok alkatrészeivel reagáltatunk és a ka> 15 pott reakciós termékeket szulfonáljuk. Az oxivegyűletek előállítását y_ ismert mó­don vagy aldehidek vagy ketonok behatá­sakor keletkező hídtagokat tartalmazó, többmagú aromás oxivegyűletek szulfo-20 nálásával vagy az aromás oxivegyűletek szulfonsavjainak aldehidekkel vagy keto­nokkal, pl. formaldehiddel, paraformaldc­hiddel, krotonaldehiddel, acetonnal, mint magokat kapcsoló szerekkel való kezelé-25 sével végezhetjük. A szulfonsavcsoportot tartalmazó, többmagú aromás oxivegyűle­tek természetes gyantákkal, vagy azok al­katrészeivel való reagáltatásra és a kapott reakciós termékek szulfonálására vonat-30 kozóan a 127433. számú szabadalomban, megadottak érvényesek. Példák: 1. 58 súlyrész 100°/o-os kénsavat keve­rés közbérx 90 _súlyrész a Német Gyógy­szerkönyv 4. kiadása szerinti krezolba fo- ** lyatunk, amikor is a szulfonáló keverék felmelegszik, utána lassan 15 súlyrész.30^­os formaldehidoldatot adunk hozzá. Ez­után adagokban 90 súlyrész görög balzsam­gyantát viszünk be, miközben az egész ke- 40 verek 100 C° fölötti hőmérsékletekre me­legszik. Azután mintegy 80 C°-ra hűtjük le és még 142 súlyrész kénsavmonohidrálot; folyatunk hozzá. A szül fonalas befejeztével a fölösleges sav legnagyobb részét e'ltúvo- 45 lítjuk, a maradékot ammóniákkal közöm­bösítjük és a cserzőanyagot a 127433. szá­mú törzsszabadalom példájában megadott módon állítjuk be. 2. 160 súlyrész a Német Gyógyszerkönyv 50 4 kiadása szerinti krezolba 5 súlyrész kén­savmonohidrátot adunk, majd 30 súlyrész 30«/o-os formaldehidoldatot folyatunk hoz­zá. A kapott krezol-formaldehid kondcn­zálási terméket ezután 115 súlyrész mono- 35 hidrát hozzáadásával szulfonáljuk. A még meleg szulfonált keverékbe 200 súlyrész spanyol gyantát adunk és az egé­szet ezután 285 súlyrész monohidrát <ida­golásával szulfonáljuk. A szulfonált anyag 40 földolgozását az 1. példában megadott mó­don végezzük. Szabadalmi igénypont: A 127433. számú törzsszabadalom igény­pontja szerinti eljárás változata cserző- M anyagok élőállítására aromás oxivegyűle­tek „. szíüf onsavämäk'" tefiriészétes < gyan-

Next

/
Thumbnails
Contents