132523. lajstromszámú szabadalom • Csőaljzat

Megjelent 1944 evi január hó 15-ón. ••!U'ftTAl?XllÍLII SMMMIMi WOátÁM SZABADALMI LEIRAS •.'VHjíj. osztály. 132123. — T-^t8©6. alapszám. Tébftmfeen Geselteehaft fóhr drahtlose Télcgraphíe m. b. H, Berlin-Zehlendorf. A ^»Ieöies napfa: 1942. július 8 — Némt<Sországi rfsölíbscge: 1941- jutfus 25. A találmány aljzal oly csövekhez, külö­nösen magnelroncsövekhez, melyeknél az eJeklródarendszernek a foglalattal szemben meghatározóit helyzetet kell elfoglalnia. 5 Evégből az aljzaton ütközők, nyúlványok Vagy kimelszések vannak, melyek a fog« lálat megfelelő elemeivel kapcsolódnak. Kei­dig ugy járlak el, hogy ;iz aljzat vezetésé­hez alkalmazott részeket az aljzattal szo-10 rosan összekötötték. Ezért arra volt szük­ség, hogy a mágneses mezőt létesítő be­rendezés és az elektródarendszier közötti szöghelyzetet már a csöveknek az aljzat­ta4- vialó felszerelése előtt villamos vagy op­tikai utón megállapítsák és az aljzatot a is csövei oly helyzetben kössék össze, pél­dául az aljzatot és a csövet oly helyzetben ragasszák egymáshoz, hogy a csőnek a fog­lalatba való helyezése után a két berende­zés kölcsönös szöghelyzete az előírásos le-2* gyen. Ezért az ilyen csöveknek aljzattal való felszerelése körülményes és a megen. gedeít tűrési határok betartása nehézkes. A találmány értelmében az ilyen csövek, különösen megnetroncsövek, aljzíatát Iega« 38 lább két részből készítjük, melyek közül az egyik a vákuumedénnyel szorosan van összekötve, például össze van ragasztva, míg azokat a részeket, amelyek a csőnek a foglalatban vagy á készülékben eIfo#aU 39 szöghelyzetét szabják meg, csak utótag sze­reljük, illetőleg rögzítjük az első alkatré­szén. Mágneses mezővél dolgozó csöveknek aljzattal való felszerelésekor ugy járunk el, hogy először az aljzat első részét erősít­jük meg a yájeünmedényen, ezután a csóvel 35 vizsgáló berendezésbe helyezzük. E vizs­gáló berendezésben állapítjuk meg az eíek­tródarendszer és a mágneses mező, ille­tőleg a mágneses mezővel szemben a ké­szülékben a helyes helyzetben szerelt fog- 40 lálat közötti előírásos viszonylagos szög­helyzetet. Ezután a rögzített, például fél­ragasztott .aljzatrészen az ütközőket, ille­tőleg az ütközőket hordozó elemeket ugy rögzítjük, hogy a csőnek a foglalatba való 45 szerelése után a cső a mágneses mezővel szemben az előírásos helyzetet foglalja el Emellett feltételezhető, hogy a foglalat a készülékbe ugy van szerelve, hogy a fogla­laton elrendezett vezetékek a mágneses me- 50 stovel szembeni előírásos elhelyezkedést biz­tosi tják. A rajzban a találmány egyik példaként! kiviteli alakját az 1. ábrában hosszmetszetben, a 55 2. ábrában felülnézetben tüntettük fel A rajzban fel nem tüntetett, például üveg­ből készült vákuumedény a hengeres i aljzattal részben össze van ragasztva. Ez az aljzatrész fémből vagy szigetelőanyagból ké- W '.szülhet. Az 1 aljzatrészre második, sapka-

Next

/
Thumbnails
Contents