132506. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alumíniumoxidból való zsugorított alaktestek előállítására és ez eljárással készült alaktestek

Megjelent 1944 év* január hó l54n. MAGYAR KIRÁLYI JEBQSÍ SZÁSÁMIG BIROSÄÖ SZABADALMI LEÍRÁS 132506 szám. XVH/I*. (IV/h/l. oszlály. — 1—452». alapszám. Eljárás aliimínimt.oxitlhói való mi^orílolt alak'estek Hőállílására fe az eljárással készült alakipslok. vitéz Dr. József Ferenc Királyi Herceg és Dr.. Csordás István igazgató, Budapest. A bejelentés napja: 1942. é\i augusztus hó-21. Ismeretes, hosy tiszla alumíniumoxidból megfelelő formázási eljárásokkal és zsu­gorodásig égetve alaktestek állíthatók elő, melyeket az ipar különféle területein ered-5 ménnyel alkalmaznak. Az égetést 1700 C° körüli hőmérsékleten végzik és a kb. 15 20»/o-ot kitevő zsugorodás szűk, 20—30 C° hőmérsékleti körzeten belül következik be. A hirtelen térfogatváltozás miatt formatar-10 tó, pontos méretű idomok előállítása kö­rülményes és sok a selejtes darab. A találmány szerinti eljárással e hátrá­nyokat kiküszöbölhetjük. A találmány értelmében alumíniumoxid-15 hoz adalékként króm, berillium, magnézi­um, cirkon, vas, titán, szilícium1 , ritka fé­mek, kiváltképen tórium, vanadium oxid­jainak egyikét vagy többjét keverjük, majd a keverékből alaktesteket keverünk, és azó-20 kat zsugorodásig égetjük. A keverékhez egy vagy több fémoxidon kívül a találmány értelmében továbbá még szenet, e'őnyösen kristályos szénféleséget, pl. grafitot adagolunk. 25 Az adalék mennyisége 0,5—8 »o, előnyö­sen 1,5—3"/o között változhat. A felhasznált szén mennyiség1 az összadalék 10 - 20»/o-át teheti ki. Az alaktesteket semleges vagy oxidáló 30 tűzben zsugoríthatjuk. A találmány értelmében alkalmazotti, fémoxid-adalékokkal elérhetjük, hogy a zsugorodásnál bekövetkező térfogatváltozás nem a fentemlítelt szűk hőfok halárok kö­zött, hanem 200-400 C°-ot kitevő hőmér- 35 séklel körzeten belül megy végbe. Mivel így a térfogatváltozás lassan, egyenleteseb­ben következik be, formatartó és pontos méretű alakdarabokat állíthatunk elő. A kapott terméknek igen kedvező mecha-; 40 nikai szilárdsága, nagy villamos ellenál­lása és tömör szerkezete van, mely azt a legkülönfélébb ipari célokra teszi alkal­massá, így keménysége-folytán igen alkal­mas ac-hátszerszámok helyettesítésére, drá- 4$ gakő csapágyak pótlására, szálvezetőnek,, dróthúzó szájnyílásoknak, üvegvágőnak.» csiszolókőnek, stb. Kémiai ellenállóképessége és tűzálló vol­ta miatt kémiai edények, olvasztó tégelyek^ 50 kemencebélések és pirométercsövek készí­tésére alkalmas. Nagy villamos ellenállása miatt külö­nösen nagy hőfoknak kitett villamos szi­getelőtestek előállítására is előnyösen fel- 55 használható. Példák: 1. 3 súlyrész Cr2 () 3 0,5 ,„ grafit és 96.5 „ Á1S 0 8 t« keverékéből önmagában ismert módon ha­sábalakú testeket állítunk elő, majd ezeket 1820 C° hőfokig hevítve zsugorítjuk. Az 1400—1820 C°-ig terjedő hőmérsékleti kör­zeten 2'/2 óra alatt haladunk át, 65

Next

/
Thumbnails
Contents