132498. lajstromszámú szabadalom • Elektronkisűlési készülék

Megjelent 1944. évi január hó 4-én. MA6TA1 KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁS SZABADALMI LEIRAS 132198- szám. VH/J. osztály. — F—9737. alapszám. ElefclpoiikijSiülísi készülék. Fernseh G. ni. b. H. cég, Berlín-Zehienctorf (Német­ország). A bejelenlés niapfa: 1942. március 19. — Németországi elsőbíisége: 1941. március 10. A találmány e'.ektronkisülési készülék és kiváltképen elektronoptikai képerőfiíitő^mely pl. képvjáltő csőként vagy készülékként fényképek nagyított vagy kicsinyített leké-5 pezésére használható. A készülék' pótlólagos berendezésként képvevő /csöveknél, képlp­• adó csöveknél, elelrti-onmikroszköpoknál és más effélénél is alkalmazható. Számos iecieti.cn az a feladiat, hogy 'esc-10 kély erősségű fényképet vagy pedig cse­kély elektronsűrűségű elektronképet kill felerősíteni, mimeUett az elektronok vi­szonylagos mtenziíiselosztását ífetón kéli t- r­taini, mig egyidejűleg: .abszolút mérve az 15 elektronok száma kéresztmetszetegységen­ként növekszik. Erre a célra tudvalevő­leg elektronoptikai leképező berendezés le­képező isikjábian ütköző elektródát rendez­nek el és az ezen az elektródán kiyaltoftt 20 szekunderelektronokat uj leképező síkra fo­knsziozzák. Emellett vagy át nem eresztő Vagy pedig..ráteresztő pl. hálószerű ütköző elektródák alkalmazhatók. Áteresztő ütkö­ző elektródák alkalmazásánál azonban a 25 kép erősen elmosódik, mig át nem eresztő ütköző elek Irodák alkalmazásánál a pri­mer és szekunder vezető mezők nehezen Választhatók szjét. . Különösen több ütköző elektróda egytuás-30 utáni alkalmazása jár nagy nehézségekké', mert nem látszik lehetségesnek, a minden, egyes képponthoz tartozó elektronokat a sokszorosító folyamat alatt a szomszédoisí képponthoz tartozó elektronoktól el-35 választva Vezetni. Elméletileg ily vezető me­zők kialakíthatók, a tényleges kialakítás azonban az itt szükséges elektródák mecha­nikai 'kicsinységén csődöt mond. . A találmány szerint ezeket a nehézsége­ket ugy szüntetjük meg, hogy a kiindulási 40 kép elektronoptikai leképezése síkjában többlyukas rekeszt rendezünk el, melynek átbocsájtó nyilasai szekunderemisisziós: erő­sítők bemeneti nyílásaiként vannak -kiala­kítva. Mindezen szekűndeneinissziós erősi- 4S tőnek megfelelően kialakított kimenő elek-Iródája van, melyei elektronoptikai leképe­ző, rendszer a vevő elektródán pl •vilá­gító 'ernyőn képez le. Ily módón eleinte a képnek csupán egyes- pontjíai vagy sorai 50 képeztetnek le felerősített módon. Ezenkí­vül alkalmaznak eltérítő mezőket is oly­módon, hogy a kiindulási kép leiapintása a tstzekunder erősítő belépő nyílásain át övezetről övezetre történik és a vételi kép 55 ugyanígy övezetről övezetre épül fel. Az itt alkalmazott eltérítő mezőknek célszerűen azonos fázisuk, -frekvenciájuk és amplitú­dójuk van, úgyhogy a képbontás és kép­felépítés pontosan egyformán történik. 60 Az eltérítő frekvenciának néző készülé­keknél csupán akkorának kell lennie, hogy a képpontok összeolvadjanak"a vételi kép­ben a szem tehetetlensége folytán. Ameny­nyiben nem vizuális szemlélésre alkalmaz- 65 zűk a vevőernyői, hanem pl. fényképészeti feljegyzésre, kimérésre vagy más értékelés­re, akkor kisebb eltérítő frekvenciát 'alkal­mazhatunk. A kép ráosfinomsága a rekesznyiláso.kf7o

Next

/
Thumbnails
Contents