132492. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kisütőcső előállítására

Megjelent 1944. évi január hó 4-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIEÓSÁS SZABADALMI LEIRAS 132492. szám. VH/d. osztály. — D—5599. alapszám. Eljárás kisüíőcső előállítására. Dr. Dieckmann Max, tanár, Gräfelfing b/München. A bej elöntés napja: 1942, évi június hó 19. Németországi elsőbbsége: 1940. évi január hó 22. A találmány több, l'émtartórészeken nyugvó lelektnódájú kisütőoső, főleg Braun­cső előállítása; célja, hogy az elektródái rendszer szerkezete lehetőleg egyszerű és 5 feszültségímentes legyen. Ismeretes már az elektródákat tartóikon ponthegesztéssel vagy kitteléssel rögzíteni. Az ismert eljárásoknál azonban minden egyes kötés külön kezelést igényelt; a pont-i 11 hegesztéssel járó helyi hevítés emellett egyáltalán nem, vagy csak az egész rend-» * szer újbóli felhevítésével kiküszöbölhető fe­szültségeket okozhat. A találmány értelmében e hátrányok úgy, 15 kerülhetők el, hogy az összekötendő fém-1 részieket sablon segélyével megfelelő hely­zetbe hozva, az összekötési helyeken for­raszt helyezünk el és valamennyi kötést egyszerre egyetlen munkamenetben készít-20 jük el úgy, hogy a munkadarabot kernend cében a .forrasz megömlési hőfokáig he­vítjük. A kiviteli példa gyanánt Braun-cső elek­tródarendszerét szemléltető ábra kapcsán a 25 találmányt közelebbről ismertetjük: A cső —a— talprésze hordja a besajtolt —n— és —p— vezetőket. A két henger és egy eltérítőlemez alkotta elektródarend-) szert —b— jelzi. A vezetők- közvetlenül 30 vagy a —d—, —e—, —f -,' —k—, —1— és —m—- összekötődarabok révén köthetők össze az elektródákkal. A forrasztási helye­ket —g— és —h— jelöli. A forrasztás célszerű módja az, hogy a forraszt apró csövecskék alakjában helyez- K zük el az összekötési helyeken. A forrasz ezüst- vagy réz-keményforrasz lehet, elő­nyösen ezüst-réz-ötvözetet használunk. Esetleg fellépő feszültségek a beiktatott szigetelő —c— és —i— üveggyöngyök felhe- 40 vítésével kiegyenlíthetők. A forrasztási fo­lyamat vákuumban vagy közömbös gázat­moszférában mehet végbe. A találmány további előnye, hogy a for-' fasztás a gjáztal anítás és a rendszer feszült-* 45 (jégmentesítése egyetlen munkamenetben Vé-» gezhető. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás több, fémtartós eíektródájú kisü- 50 tőcső, főleg Braun-cső előállítására.; amelyre jellemző, hogy az összekötendő fémrészeket sablon segélyével kellő hely­zetbe hozzuk, az 'összekötési helyekén forraszt belyeünk el és valamennyi kö- 55 lést egyetlen munkamenetben, kemencé­ben a forrasz megömlési hőfokáig he­, vítve készítjük el. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás fogana­tosítási módja, amelyre jellemző, hogy a 60 talpba besajtolt vezetékeket közvetlenül kötjük össze az elektródákkal. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás fogana-i 1 tosítási módja, amelyre jellemző, hogy a talpba besajtolt vezetékeket összekötő 65 darabok révén kötjük ossz© a rendszer elektródáival.

Next

/
Thumbnails
Contents