132460. lajstromszámú szabadalom • Eljárás észterek és tioészterek előállítására

Megjelent 1944 évi január hői 4-én. MltTAl KUilII SSálÁSAUB KBfeá« SZABADALMI LEÍRÁS 132460. szám lV/h/2. osztály. — F—91.65. alapszám. Eljárás észterek és Uoészterck előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/-VJ; A bejelentés napja: 1949. fiyi április hó 8. - Németországi elsőbbsége: 1939. évi május hé 17. Pótszabadalom a 129338. sz. törzsszabadalomhoz. A 129338. sz. törzsszabadalom értelmében gyógyászatilag értékes termékeket kapunk, ha a p-nitrobenzoesavnak vagy a p-nitro­tiobenzoesavnak p-klórfenollal vagy p-klór­• tiofenollal vagy ezek magban metilezett ve­gyületeivel alkotott észtereit állítjuk elő. A továbbiakban kitűnt, hogy a p-nitro­benzeesavnak és p-nitroüobenzoeisavnak, illetve helyettesítési termékeinek diklórfe-1» nolokkal, vagy diklortiofenolokkal kivált­képíeui a p-helyzetben klóratomot tartalma­zó vegyületekkel, illetve a megfelelő, mag­ban metilezett vegyületeikkel alkotott ész­terei, baktériumok, kiváltképen pneumo-11 kokkuszok által okozott fertőző betegségek­kel szemben szintén jó hatást fejtenek ki. E vegyületeket a törzsszabadalomban is­mertetett móddal azonosan állítjuk elő Pl. akként járunk el, hogy p-nitrobenzoe-30 savat vagy p-nitrötiobenzoesavat, illetve ezek helyettesítési termékeit diklórfen ólok­kal vagy diklortiofenolokkal, illetve ezek metilhelyettesítési termékeivel, adott eset­ben savkötőszer, mint szerves bázis, pl. 25 piridin, kinolin és dimetilanjlin vagy al­káliák, pl. alkáli- vagy alkáliföldfémkar­bonátok vagy -hidroxidok jelenlétében kö­zömbös vagy vizes közegben reagáltatunk. A savhalogenidet a reakciós elegyben köz-30 bensőleg is keletkeztethetjük, amennyiben a p-nitrobenzoesav, illetve p-nitrolioben­zoesav vagy ezek helyettesítési termékei és diklórfenol, illetve dikortiofenol vagy ezek metilhelvéUesítési termékei ele­gyéhez tionilkloridot vagy egyéb halogé- 35 nezőszercket adunk, mimellett a reakciós elegyben célszerűen savkötőszer, mint pi­ridin van "jelen. Továbbá a diklórfenolok­nak, illetve a diklórtiofenoloknak vagy ezek metilhelyettesítési termékeinek fémvegyü- <& léteit a p-nitrobenzoesav halogenidjével vagy fordítva p-nitrobenzoesav, illetve p­nitrotiobenzoesav sóit a fentebb említett fenolok reakcióképes észtereivel, pl. kén-Kavészterével hozhatjuk reakcióba. Továb- ií bá a p-nitrobenzoesavak, illetve p-nitro­tiobenzoesavak anhidridjeit diklórfenolok­kal, illetve diklortiofenolokkal vagy ezek metilhelyettesítési termékeivel a megfelelő észterekké reagáltathatjuk. Az észtereket 50 előállíthatjuk akként is, hogy diklórfenil­magnézium-oxigén-, illetve -kénvegyületre, miként azokat oxigénnek vagy kénnek di­klórfenilmagttéziumhalogenidre való beha­tásával kapjuk, p-nitrobenzoesav haloge» 55 nidjét hagyjuk behatni. Továbbá a p-htt­rotenzoesavaknak, illetve p-nitrotiobenzoe­savaknak egyéb alkoholokkal alkotott ész­tereit diklórfenolokkal vagy diklortiofeno­lokkal, illetve ezek metilhelyettesítési ter- 60 mékeivel való átészterezéssel a kívánt új észterekké alakíthatjuk át. Az. új vegyüle­tekhez jutunk akként is, ha a p-nitroben­zoesavaknak, illetve p-nitrotiobenz,oesavak­nak fenollal, illetve tiofenollal vagy ezek- és nek metil- vagy monoklórhelyettesítési ter­mékeivel alkotott észtereit klórozószerek, mint klór vagy szulfurilklorid behatása-

Next

/
Thumbnails
Contents